Obchodné podmienky

PREKLADY A TLMOČENIE

Obchodné podmienky vydané podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka)

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti PRESTO Services Slovakia, s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08  Bratislava-mestská časť Ružinov, IČO: 44 016 956, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro , vložka č. 51247/B (ďalej len „poskytovateľ“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy vo veci zabezpečenia prekladu, tlmočenia alebo inej súvisiacej jazykovej služby (ďalej len „zmluvy“) medzi objednávateľom a poskytovateľom, pokiaľ nie je v zmluve výslovne uvedené inak.

 1. Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká písomným potvrdením cenovej ponuky poskytovateľa zo strany objednávateľa, ktorá (cenová ponuka) bola predložená poskytovateľom na základe písomného dopytu objednávateľa na poskytnutie služieb zo strany poskytovateľa .
 2. Písomnou formou sa v zmysle ods. 1 tohto článku rozumie okrem písomného potvrdenia cenovej ponuky poskytovateľa objednávateľom aj objednávka – dopyt objednávateľa na poskytnutie služby zo strany poskytovateľa prostredníctvom komunikácie na diaľku – zaslanie faxu alebo elektronickej pošty (e-mailu) a následného potvrdenia cenovej ponuky poskytovateľa objednávateľom. Informácie o poskytovateľovi a jeho identifikácia pri objednávke prostredníctvom komunikácie na diaľku sú uvedené v záhlaví týchto Obchodných podmienok.
 3. Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom vznikne, ak obe strany vyjadria písomnou formou súhlas so všetkými jej podstatnými náležitosťami, t. j. najmä obsahom a rozsahom služby, ktorá je jej predmetom, spôsobom vykonania služby, dodacou lehotou a cenou služby, prípadne spôsobom výpočtu ceny služby, ukončením zmluvy a záručnými podmienkami.
 4. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné zmeniť alebo zrušiť iba písomnou formou dohodou oboch zmluvných strán.
 5. Objednávateľ, je fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá si u poskytovateľa objednáva prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby súvisiace s procesom prekladu alebo tlmočenia.
 6. Objednávateľ , ktorý je spotrebiteľom, zaslaním písomného potvrdenia (aj potvrdenia elektronickými prostriedkami) cenovej ponuky poskytovateľa, ktorej obsahom je aj poučenie objednávateľa o tom, že zaslaním písomného potvrdenia cenovej ponuky poskytovateľa udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a udelením tohto súhlasu tak stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z..
 7. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo veci zabezpečenia prekladu, tlmočenia alebo inej súvisiacej jazykovej služby, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z..
 8. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo veci zabezpečenia prekladu, tlmočenia alebo inej súvisiacej jazykovej služby, ak na základe udeleného výslovného a neodvolateľného súhlasu objednávateľa na začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy došlo zo strany poskytovateľa k začatiu poskytovania služby resp. poskytnutiu služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 4 ods. 6 a § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. (t. j. ak pred uplynutím lehoty na odstúpenie došlo k zmluvnej rezervácii prekladateľa, tlmočníka a tlmočníckej techniky). V takom prípade je skončenie zmluvy možné len na základe osobitnej dohody s poskytovateľom, pričom objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok za skončenie zmluvy (odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky) nasledovne:

(i)    vo výške 50 % z ceny objednanej služby, v prípade, že sú predmetom plnenia preklady a služby spojené s prekladmi.

(ii)  v prípade, že je predmetom plnenia poskytnutie tlmočníckych služieb, objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok za skončenie zmluvy (zrušenie objednávky)  vo výške 50 % z ceny objednanej služby, ak bola objednávka zrušená  viac ako 48 hodín pred dohodnutým termínom začiatku tlmočenia a 100 % z ceny objednanej služby ak bola objednávka zrušená menej ako 48 hodín pred dohodnutým termínom začiatku tlmočenia ( vzťahuje sa na bežné tlmočenie).

(iii)  pri tlmočení, ktorého rozsah presahuje 20 dní  vo výške 50  % z ceny objednanej služby, ak bola objednávka zrušená  viac ako 5 dní pred dohodnutým termínom začiatku tlmočenia  a 100 % z ceny objednanej služby ak bola objednávka zrušená menej ako 5 dní pred dohodnutým termínom začiatku tlmočenia (vzťahuje sa dlhodobé tlmočenie).

 

ČLÁNOK II.

Predmet plnenia

 1. Predmetom plnenia je vykonanie služieb zahrnutých v predmete podnikania poskytovateľa, a to vyhotovenie prekladu, zabezpečenie tlmočníckych služieb a ďalšej súvisiacej jazykovej služby podľa podmienok uvedených v zmluve (ďalej len „zákazka“).

ČLÁNOK III.

Preklady

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Poskytovateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje vyhotoviť dohodnutú zákazku v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve, a to v určenom jazyku, v dohodnutej dodacej lehote, odovzdať ju dohodnutým spôsobom a splniť ďalšie podmienky uvedené v zmluve.

1.2 Objednávateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť poskytovateľovi výslednú dohodnutú cenu za spracovanie zákazky podľa ustanovení článku V. týchto Obchodných podmienok.

 1. Termín odovzdania zákazky

2.1 Poskytovateľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a spôsobom dohodnutým v zmluve (potvrdenej cenovej ponuke poskytovateľa).

2.2 Ak objednávateľ v lehote do 24 hodín po uplynutí dohodnutého termínu odovzdania zákazky a jej odovzdaní poskytovateľom písomne neurguje jej dodanie, má poskytovateľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas dostal.

2.3 Zákazka nie je dodaná oneskorene, ak poskytovateľ dodá na základe urgencie objednávateľovi zákazku opakovane a zároveň preukáže, že ju už v dohodnutom termíne objednávateľovi odovzdal.

2.4 V prípade, že vyhotovenú zákazku nebude možné doručiť zo závažných objektívnych dôvodov spôsobom uvedeným v zmluve, je poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklady objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť poskytovateľom vopred telefonicky upozornený.

2.5 Ak objednávateľ bez závažného dôvodu odmietne prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú, poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru na sumu v zmluvnej výške a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť, pokiaľ sa poskytovateľ a objednávateľ písomne nedohodnú inak.

 1. Práva a povinnosti strán

3.1 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, na aký účel bude zákazka použitá, ak je táto informácia dôležitá pre jej splnenie zo strany poskytovateľa.

3.2 Ak poskytovateľ nebude oboznámený s účelom na aký bude zákazka použitá, nebude sa prihliadať  na neskoršie reklamácie objednávateľa, ktoré vzniknú z dôvodov súvisiacich s týmto účelom zákazky. Ak bude zákazka použitá na zverejnenie tlačou, na internete alebo iným podobným spôsobom, musí byť táto skutočnosť v objednávke výslovne uvedená.

3.3 Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a inak zvláštne výrazy, skratky a podobne, pri ktorých objednávateľ požaduje dodržanie ním používaných termínov, je objednávateľ povinný poskytovateľa na túto skutočnosť písomne upozorniť a odovzdať mu zoznam takejto požadovanej terminológie v príslušnom jazyku alebo odovzdať poskytovateľovi iné pomocné materiály, prípadne do objednávky uviesť zodpovednú osobu, s ktorou môže poskytovateľ odbornú terminológiu konzultovať. Ak tak objednávateľ neurobí, na neskoršie reklamácie objednávateľa týkajúce sa odbornej terminológie sa nebude prihliadať .

3.4 Ak objednávateľ urguje dodanie zákazky, ktorá už bola poskytovateľom riadne odoslaná, platia ustanovenia článku III ods. 2.3, pričom poskytovateľ je povinný zákazku objednávateľovi znovu odoslať, a to okamžite po prijatí urgencie.

3.5 Objednávateľ je povinný okamžite informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť splnenie jeho záväzku uhradiť cenu zákazky podľa zmluvných podmienok. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa predovšetkým o tom, že došlo k rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo že vstúpil do likvidácie alebo že taká situácia hrozí.

3.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorských práv pri plnení zákazky zadanej objednávateľom.

3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti obsah všetkých rokovaní spojených s predmetom zákazky a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

 1. Reklamácia

4.1 Vyhotovená zákazka má nedostatky v prípadoch, keď nebola vykonaná v súlade so zmluvou (potvrdenou objednávkou).

4.2 Vyhotovená zákazka má ďalej nedostatky hlavne v prípadoch, keď nebola vykonaná v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite.

4.3 Reklamáciu uplatňuje objednávateľ písomne u poskytovateľa, s ktorým má uzavretú príslušnú zmluvu. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať charakter nedostatkov a prípadne i početnosť ich výskytu.

4.4 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa týkajúcu sa nedostatkov podľa ods. 4.2 tohto článku za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady v primeranej lehote odstránenie reklamovaných nedostatkov zákazky.

4.5 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú a nejde pritom o nedostatky uvedené v ods. 4.2 tohto článku , alebo pri nedostatkoch podľa ods. 4.2 tohto článku objednávateľ ponúknutú korektúru zákazky neakceptuje, bude objednávateľovi poskytnutá primeraná zľava z ceny zákazky.

4.6 Výška zľavy za uznané reklamácie nedostatkov podľa ods. 4.5 tohto článku sa bude riadiť v prvom rade dohodou zmluvných strán; ak sa strany nedohodnú, bude sa výška zľavy riadiť odborným vyjadrením (prípadným posudkom) nezávislého rozhodcu zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedeného príslušným súdom.

4.7 Rovnako v prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za nedostatky iné než uvedené v ods. 4.2 tohto článku, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor v prvom rade mimosúdne vzájomným rokovaním.

4.8 Náklady spojené s vyhotovením vyjadrenia (prípadného posudku) nezávislého rozhodcu  podľa ustanovení ods. 4.6 tohto článku sú poskytovateľ i objednávateľ povinní uhradiť formou zálohy, každý z nich vo výške 50 % príslušných nákladov. Konečné vyúčtovanie nákladov jednotlivým stranám bude vyhotovené podľa výsledkov vyjadrenia (posudku) rozhodcu o oprávnenosti reklamácie objednávateľa v reklamačnom konaní.

4.9 Za prípadnú škodu spôsobenú objednávateľovi nedostatkami vyhotovenej zákazky zodpovedá poskytovateľ, a to maximálne do výšky ceny zákazky.

 1. Lehota na uplatnenie reklamácie

5.1 Nároky plynúce zo zodpovednosti za nedostatky zanikajú, ak nie sú uplatnené najneskôr v záručnej dobe.

5.2 Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z nedostatkov zákazky u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vyhotovenej zákazky objednávateľom.

5.3 Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 5.2 tohto článku sú nároky objednávateľa z nedostatkov zákazky považované za nároky uplatnené oneskorene.

ČLÁNOK IV.

Tlmočenie

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje splniť dohodnutú zákazku (tlmočenie) v rozsahu a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to v určenom jazyku, v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste.

1.2 Objednávateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi výslednú dohodnutú cenu tlmočenia podľa ustanovení článku V. týchto Obchodných podmienkach.

 1. Termín tlmočenie

2.1 Objednávateľ je povinný umožniť a prijať plnenie zákazky (tlmočenie) v termíne a spôsobom dohodnutým v zmluve (potvrdenej cenovej ponuke poskytovateľa).

2.2 Objednávateľ alebo ním poverená osoba sú poskytovateľovi bezprostredne po splnení zákazky povinní písomne potvrdiť v písomnom tlmočníckom protokole poskytnutie služby (tlmočenie) a jej riadny priebeh.

2.3 Ak objednávateľ bez závažného dôvodu odmietne prijať riadne plnenie zákazky, považuje sa táto zákazka za splnenú a poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru na sumu v dohodnutej zmluvnej výške a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť, pokiaľ sa poskytovateľ a objednávateľ písomne nedohodnú inak.

 1. Práva a povinnosti strán

3.1 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, na aký účel bude tlmočenie vykonané, ak je táto informácia dôležitá pre jeho splnenie zo strany poskytovateľa.

3.2 Ak poskytovateľ nebude oboznámený s týmto účelom, nebude sa prihliadať na neskoršie reklamácie, ktoré vzniknú z dôvodov súvisiacich s neoznámením účelu tlmočenia poskytovateľovi.

3.3 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, či bude tlmočenie zaznamenané, akým spôsobom a na aké účely.

3.4 Ak bude pri tlmočení potrebné použiť odborné a inak zvláštne výrazy, je objednávateľ povinný na túto skutočnosť poskytovateľa písomne upozorniť a odovzdať mu najneskôr tri dni pred plnením tlmočenia zoznam používanej odbornej terminológie v príslušnom jazyku alebo odovzdať poskytovateľovi iné vhodné podkladové materiály (napr. program, protokol z predchádzajúceho rokovania, referáty či písomné texty). Ak tak objednávateľ neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa terminológie sa nebude prihliadať.

3.5 Objednávateľ je povinný okamžite informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť splnenie jeho záväzku uhradiť cenu zákazky podľa zmluvných podmienok. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa predovšetkým o tom, že došlo k rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo že vstúpil do likvidácie alebo že taká situácia hrozí.

3.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorských práv pri plnení zákazky zadanej objednávateľom.

3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti obsah všetkých rokovaní spojených s tlmočením a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

3.8 Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. písomný preklad, vyhotovenie zápisu z rokovania, sprievodcovské a organizačné služby).

3.9 Právo na odmenu za celú dohodnutú dobu tlmočenia vzniká poskytovateľovi aj v prípade, že objednávateľ túto dobu plne nevyužije.

3.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zodpovedajúce podmienky pre tlmočenie vrátane technického zabezpečenia, pokiaľ si ho neobjedná u poskytovateľa.

 1. Doprava, ubytovanie a stravovanie

Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta plnenia zákazky zodpovedajúcim dopravným prostriedkom s ohľadom na vzdialenosť miesta, kde bude zákazka plnená.

4.1 V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške podľa platných predpisov, a to poskytovateľovi.

4.2 V prípade, že tlmočník strávi pri plnení zákazky vrátane dopravy na miesto a z miesta tlmočenia jednu alebo viac nocí mimo miesta svojho trvalého bydliska, je objednávateľ povinný zaistiť adekvátne ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom.

4.3 Objednávateľ je povinný zaistiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to vždy najneskôr po štyri a pol hodine tlmočenia.

4.4 Dňom tlmočenia sa rozumie osem hodín vrátane prestávok.

 1. Reklamácia

5.1 Poskytnuté tlmočenie má nedostatky v prípadoch, keď nebolo vykonané v súlade so zmluvou (potvrdenou objednávkou).

5.2 Reklamáciu uplatňuje objednávateľ písomne u poskytovateľa, s ktorým má uzavretú príslušnú zmluvu. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod, opísať charakter nedostatkov, prípadne i početnosť ich výskytu, a doložiť ich záznamom, pokiaľ bol vyhotovený.

5.3 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú, poskytne mu primeranú zľavu z dohodnutej zmluvnej ceny.

5.4 Výška zľavy za uznané reklamácie nedostatkov sa bude riadiť v prvom rade dohodou zmluvných strán; ak sa strany nedohodnú, bude sa zľava riadiť odborným vyjadrením (prípadne posudkom) nezávislého rozhodcu zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedeného príslušným súdom.

5.5 Náklady spojené s vyhotovením vyjadrenia (prípadného posudku) nezávislého rozhodcu podľa ustanovení ods. 5.4. tohto článku sú poskytovateľ i objednávateľ povinní uhradiť formou zálohy, každý z nich vo výške 50 % príslušných nákladov. Konečné vyúčtovanie nákladov jednotlivým stranám bude vyhotovené podľa výsledkov vyjadrenia (posudku) rozhodcu o oprávnenosti reklamácie objednávateľa v reklamačnom konaní.

5.6 Za prípadnú škodu spôsobenú objednávateľovi nedostatkami vyhotovenej zákazky zodpovedná poskytovateľ, a to maximálne do výšky ceny zákazky.

 1. Lehota na uplatnenie reklamácie

6.1 Nároky plynúce zo zodpovednosti za nedostatky tlmočenia zanikajú, ak nie sú uplatnené najneskôr v záručnej dobe.

6.2 Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z nedostatkov tlmočenia u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia tlmočenia.

6.3 Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 6.2 sú nároky objednávateľa z nedostatkov tlmočenia považované za nároky uplatnené oneskorene.

ČLÁNOK V.

Cena zákazky

 1. Cena zákazky sa riadi platným cenníkom poskytovateľa.
 2. Všetky prípadné zľavy na cenníkové ceny musia byť medzi objednávateľom a poskytovateľom dohodnuté písomne pred začatím plnenia zo strany poskytovateľa.
 3. V prípade požiadavky objednávateľa mu poskytovateľ pred uzavretím zmluvy (potvrdení cenovej ponuky) predloží predbežnú cenovú kalkuláciu – cenovú ponuku zákazky spracovanú na základe platného cenníka poskytovateľa.

ČLÁNOK VI.

Platobné podmienky

 1. Poskytovateľ je povinný vystaviť na dohodnutú cenu zákazky daňový doklad (faktúru) bezodkladne po uskutočnení zdaniteľného plnenia (vyhotovenie zákazky podľa zmluvy).
 2. Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu zákazky vrátane DPH v plnej výške a do dňa uvedeného na daňovom doklade vystavenom poskytovateľom.
 3. Pri omeškaní s platením dohodnutej ceny zákazky v termíne uvedenom na daňovom doklade je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi dohodnuté úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou. Okrem dohodnutých úrokov z omeškania má poskytovateľ právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369 ods.1 Obchodného zákonníka.
 4. Ak je dlžníkom spotrebiteľ, úroky z omeškania sú vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.
 5. Pri oneskorenej platbe je úhrada objednávateľa najskôr započítaná na vyúčtované úroky z omeškania a zvyšná časť platby na úhradu istiny dlžnej sumy.
 6. Poskytovateľ je v prípade rozsiahlejších zákaziek alebo z iných podstatných dôvodov oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru splatnú v termíne pred zahájením plnenia zákazky, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre. Pred zaplatením zálohovej faktúry nie je poskytovateľ povinný začať s plnením zákazky.

ČLÁNOK VII.

Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody

 1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v článku I. týchto obchodných podmienok vtedy, ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu na jej strane vyskytli neodstrániteľné prekážky brániace splneniu záväzku.
 2. Odstupujúca zmluvná strana je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane odstúpenie od zmluvy okamžite po tom, ako sa o prekážkach brániacich splneniu svojho záväzku dozvie.
 3. V prípade, že od zmluvy odstupuje objednávateľ znáša všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vznikli do momentu účinnosti odstúpenia od zmluvy a okrem toho je povinný uhradiť poskytovateľovi storno poplatky v nasledovnej výške:

(i)  v prípade prekladateľských služieb, korektúr, prepisov a grafických úprav vyúčtuje poskytovateľ objednávateľovi storno poplatok vo výške zodpovedajúcej cene už vyhotovenej časti zákazky do momentu účinnosti od odstúpenia od zmluvy,

(ii) v prípade tlmočníckych služieb závisí výška storno poplatku od rozsahu objednaného tlmočenia a od počtu dní medzi dňom stornovania zákazky a prvým dňom tlmočenia príslušnej zákazky.

 1. Zodpovednosť zmluvných strán za škodu je upravená príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne z nezrealizovania uzavretej zmluvy, pokiaľ sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým poskytovateľ nemohol ani pri vynaložení potrebného úsilia zabrániť.
 3. Ak bude text prekladu použitý objednávateľom do tlače alebo na iné ďalšie šírenie v médiách bez toho, aby objednávateľ o tejto skutočnosti dopredu písomne informoval poskytovateľa, nemá objednávateľ nárok na náhradu škody z dôvodu prípadných chýb v preloženom texte.

 

ČLÁNOK VIII.

Zvláštne ustanovenia

 1. Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu poskytovateľa nebude kontaktovať priamo jeho prekladateľa ani tlmočníka.
 2. Ak so súhlasom poskytovateľa dôjde ku kontaktu medzi objednávateľom a jeho prekladateľom či tlmočníkom, objednávateľ sa zaväzuje, že s nimi nebude prerokúvať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok zákazky.
 3. V prípade porušenia povinností uvedených v ods. 1. a 2. tohto článku je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) a to za každé jednotlivé porušenie i v prípade, že zákazka nebude riadne dokončená, pričom tým nie je obmedzené právo poskytovateľa na náhradu prípadnej škody, ktorá mu bola týmto porušením spôsobená.

 

ČLÁNOK IX.

Dôvernosť zmluvy

 1. Poskytovateľ smie spracovať údaje o objednávateľovi na obchodné účely iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa s výnimkou, že poskytovateľ je oprávnený uviesť objednávateľa vo svojom zozname referencií, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
 2. Zmluvné strany považujú za predmet obchodného tajomstva (podľa § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení) všetky údaje o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy alebo ktoré sa v súvislosti s jej plnením dozvedia. Tieto informácie neposkytnú tretej osobe bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a účinným spôsobom zaistia, aby nedošlo k ich zneužitiu. Záväzok mlčanlivosti platí ďalšie tri (3) roky po zániku zmluvy.
 3. Za obchodné tajomstvo sa v zmysle predchádzajúceho bodu nepovažuje údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:
 4. a) údaj je už pred poskytnutím verejne známy alebo verejne dostupný;
 5. b) údaj je nutné poskytnúť tretej strane na základe platného právneho predpisu a/alebo rozhodnutia príslušného súdneho alebo iného oprávneného štátneho orgánu.
 6. Potvrdením cenovej ponuky poskytovateľa resp. zaslaním objednávky udeľuje objednávateľ (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke so zámerom vybavenia objednávky a dodania služby, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Poskytovateľ spracováva osobné údaje objednávateľa (fyzickej osoby) na účely splnenia zmluvy a plnenia záväzkov voči objednávateľovi, a to pri kontaktovaní objednávateľa v súvislosti s vybavovaním zákazky, poskytnutím služby a vystavením faktúry. Poskytovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje objednávateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti poskytovateľa podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány), alebo osobám, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie zákazky (najmä prekladateľ, tlmočník). Databáza osobných údajov je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Poskytovateľ spracováva osobné údaje objednávateľa v tomto rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, prípadne adresa dodania služby, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo. Na ochranu osobných údajov fyzických osôb sa vzťahujú „Pravidlá ochrany osobných údajov“ poskytovateľa zverejnené na webovej stránke poskytovateľa.

ČLÁNOK X.

Alternatívne riešenie sporu

 1. Poskytovateľ informuje týmto spotrebiteľa, že spotrebiteľ má možnosť za podmienok uvedených v týchto VOP a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) riešiť spor prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ako aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online na http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Objednávateľ – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ neodpovie na žiadosť do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo na ňu odpovie zamietavo, má objednávateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh podľa § 13 zákona o alternatívnom riešení sporov, o. i. aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- eur.
 4. Stranami sporu sú spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a poskytovateľ, proti ktorému návrh smeruje.
 5. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
 6. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba, ktorá je subjektom alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najviac v sume päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

ČLÁNOK XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník .
 2. Znenie týchto Obchodných podmienok sa stáva pre zmluvné strany záväzným podpisom príslušnej zmluvy, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.
 3. Podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) sú tieto Obchodné podmienky považované za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRESTO Services Slovakia, s.r.o., a sú platné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.

Bratislava dňa 21.09.2023