Obchodné podmienky

PREKLADY A TLMOČENIE

Obchodné podmienky vydané podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka)

ČLÁNOK I: Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy vo veci zabezpečenia prekladu, tlmočenia alebo inej súvisiacej jazykovej služby (ďalej len „zmluvy“) medzi objednávateľom a poskytovateľom, pokiaľ nie je v zmluve výslovne uvedené inak.

1. Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká zaslaním písomnej objednávky zo strany objednávateľa a jej písomným potvrdením zo strany poskytovateľa alebo zaslaním písomnej ponuky poskytovateľom a jej písomným potvrdením objednávateľom.

2. Písomnou formou sa v zmysle ods. 2 tohto článku rozumie okrem písomnej objednávky aj objednávka zo strany objednávateľa prostredníctvom komunikácie na diaľku – zaslanie faxu alebo elektronickej pošty (e-mailu) a forma vyplnenia elektronických objednávacích formulárov objednávateľom a následné potvrdenie poskytovateľom. Informácie o poskytovateľovi a jeho identifikácia pri objednávke prostredníctvom komunikácie na diaľku sú uvedené v záhlaví týchto Obchodných podmienok.

3. Zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom vznikne, ak obe strany vyjadria písomnou formou súhlas so všetkými jej podstatnými náležitosťami, t. j. najmä obsahom a rozsahom služby, ktorá je jej predmetom, spôsobom vykonania služby, dodacou lehotou a cenou služby, prípadne spôsobom výpočtu ceny služby, ukončením zmluvy a záručnými podmienkami.

4. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné zmeniť alebo zrušiť iba písomnou formou a následnou dohodou oboch zmluvných strán. 

ČLÁNOK II: Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia je vykonanie služieb zahrnutých v predmete podnikania poskytovateľa, a to vyhotovenie prekladu, zabezpečenie tlmočníckych služieb a ďalšej súvisiacej jazykovej služby podľa podmienok uvedených v zmluve (ďalej len „zákazka“).

ČLÁNOK III: Preklady

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Poskytovateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje vyhotoviť dohodnutú zákazku v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve, a to v určenom jazyku, v dohodnutej dodacej lehote, odovzdať ju dohodnutým spôsobom a splniť ďalšie podmienky uvedené v zmluve.

1.2 Objednávateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť poskytovateľovi výslednú cenu za spracovanie zákazky podľa ustanovení článku V týchto Obchodných podmienok.

2. Termín odovzdania zákazky

2.1 Poskytovateľ je povinný odovzdať a objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a spôsobom uvedeným v zmluve (potvrdenej objednávke).

2.2 Ak objednávateľ v lehote do 24 hodín po uplynutí termínu dohodnutého odovzdania zákazky písomne neurguje jej dodanie, má poskytovateľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas dostal.

2.3 Zákazka nie je dodaná oneskorene, ak poskytovateľ dodá na základe urgencie objednávateľovi zákazku opakovane a zároveň preukáže, že ju už v dohodnutom termíne objednávateľovi odoslal.

2.4 V prípade, že vyhotovenú zákazku nebude možné doručiť zo závažných objektívnych dôvodov spôsobom uvedeným v zmluve, je poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklady objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred telefonicky upozornený.

2.5 Ak objednávateľ bez závažného dôvodu písomne uznaného obomi stranami odmietne prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú, poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru na sumu v zmluvnej výške a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Práva a povinnosti strán

3.1 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, na aký účel bude zákazka použitá, ak je táto informácia dôležitá pre jej splnenie zo strany poskytovateľa.

3.2 Ak poskytovateľ nebude oboznámený s týmto účelom, nebude sa brať ohľad na neskoršie reklamácie, ktoré vzniknú z dôvodov súvisiacich s týmto účelom. Ak bude zákazka použitá na zverejnenie tlačou, na internete alebo iným podobným spôsobom, musí byť táto skutočnosť v objednávke výslovne uvedená.

3.3 Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a inak zvláštne výrazy, skratky a podobne, pri ktorých objednávateľ požaduje dodržanie ním používaných termínov, je objednávateľ povinný poskytovateľa na túto skutočnosť písomne upozorniť a odovzdať mu zoznam takejto požadovanej terminológie v príslušnom jazyku alebo odovzdať poskytovateľovi iné pomocné materiály, prípadne do objednávky uviesť zodpovednú osobu, s ktorou môže poskytovateľ odbornú terminológiu konzultovať. Ak tak objednávateľ neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa odbornej terminológie sa nebude brať ohľad.

3.4 Ak objednávateľ urguje dodanie zákazky, ktorá už bola poskytovateľom riadne odoslaná, platia ustanovenia článku III ods. 2.3, pričom poskytovateľ je povinný zákazku objednávateľovi znovu odoslať, a to okamžite po prijatí urgencie.

3.5 Objednávateľ je povinný okamžite informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť splnenie jeho záväzku uhradiť cenu zákazky podľa zmluvných podmienok. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa predovšetkým o tom, že došlo k rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo že vstúpil do likvidácie alebo že taká situácia hrozí.

3.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorských práv pri plnení zákazky zadanej objednávateľom.

3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti obsah všetkých rokovaní spojených s predmetom plnenia a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

4. Reklamácia

4.1 Vyhotovená zákazka má nedostatky v prípadoch, keď nebola vykonaná v súlade so zmluvou (potvrdenou objednávkou).

4.2 Vyhotovená zákazka má ďalej nedostatky hlavne v prípadoch, keď nebola vykonaná v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej alebo významovej kvalite.

4.3 Reklamáciu uplatňuje objednávateľ písomne v prevádzkarni, s ktorou má uzavretú príslušnú zmluvu. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod a opísať charakter nedostatkov a prípadne i početnosť ich výskytu.

4.4 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa týkajúcu sa nedostatkov podľa ods. 4.2 za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady v primeranej lehote korektúru zákazky.

4.5 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú a nejde pritom o nedostatky uvedené v ods. 4.2 tohto článku alebo pri nedostatkoch podľa ods. 4.2 objednávateľ ponúknutú korektúru neakceptuje, bude objednávateľovi poskytnutá primeraná zľava z ceny zákazky.

4.6 Výška zľavy na uznané reklamácie nedostatkov podľa ods. 4.6 tohto článku sa bude riadiť v prvom rade dohodou oboch strán; ak sa strany nedohodnú, bude sa zľava riadiť odborným posudkom nezávislého arbitra zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedeného príslušným súdom.

4.7 Rovnako v prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov objednávateľa zo zodpovednosti za nedostatky iné než uvedené v ods. 4.2 tohto článku, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť tento spor v prvom rade mimosúdnou cestou.

4.8 Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podľa ustanovení ods. 4.7 tohto článku sú poskytovateľ i objednávateľ povinní uhradiť formou zálohy, každý z nich vo výške 50 % príslušných nákladov. Konečné vyúčtovanie nákladov jednotlivým stranám bude vyhotovené podľa výsledkov posudku oprávnenosti reklamácie v rozhodnutí arbitra v reklamačnom konaní.

4.9 Za prípadnú škodu spôsobenú objednávateľovi nedostatkami vyhotovenej zákazky zodpovedá poskytovateľ, a to maximálne do výšky ceny zákazky.

5. Lehota na uplatnenie reklamácie

5.1 Nároky plynúce zo zodpovednosti za nedostatky zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

5.2 Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z nedostatkov zákazky u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí, najneskôr však 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vyhotovenej zákazky.

5.3 Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 5.2 tohto článku sú nároky objednávateľa považované za nároky uplatnené oneskorene.

ČLÁNOK IV: Tlmočenie  

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje splniť dohodnutú zákazku (tlmočenie) v rozsahu a podľa podmienok uvedených v zmluve, a to v určenom jazyku, v dohodnutej dobe a na dohodnutom mieste.

1.2 Objednávateľ sa uzavretím zmluvy zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi výslednú cenu tlmočenia podľa ustanovení článku V týchto Obchodných podmienkach.

2. Termín tlmočenie

2.1 Objednávateľ je povinný umožniť a prijať plnenie zákazky (tlmočenie) v termíne a spôsobom uvedeným v zmluve.

2.2 Objednávateľ alebo ním poverená osoba sú povinní poskytovateľovi bezprostredne po splnení zákazky písomne potvrdiť v tlmočníckom protokole poskytnutie služby (tlmočenie) a jej riadny priebeh.

2.3 Ak objednávateľ bez závažného objektívneho dôvodu uznaného písomne obomi stranami odmietne prijať riadne plnenie zákazky, považuje sa táto zákazka za splnenú, poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru na sumu v zmluvnej výške a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Práva a povinnosti strán

3.1 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, na aký účel bude tlmočenie vykonané, ak je táto informácia dôležitá pre jeho splnenie zo strany poskytovateľa.

3.2 Ak poskytovateľ nebude oboznámený s týmto účelom, nebude sa brať ohľad na neskoršie reklamácie, ktoré vzniknú z dôvodov súvisiacich s týmto účelom.

3.3 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi, či bude tlmočenie zaznamenané, akým spôsobom a na aké účely.

3.4 Ak bude pri tlmočení potrebné použiť odborné a inak zvláštne výrazy, je objednávateľ povinný na túto skutočnosť poskytovateľa písomne upozorniť a odovzdať mu najneskôr tri dni pred plnením tlmočenia zoznam používanej odbornej terminológie v príslušnom jazyku alebo odovzdať poskytovateľovi iné vhodné podkladové materiály (napr. program, protokol z predchádzajúceho rokovania, referáty či písomné texty). Ak tak objednávateľ neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa terminológie sa nebude brať ohľad.

3.5 Objednávateľ je povinný okamžite informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť splnenie jeho záväzku uhradiť cenu zákazky podľa zmluvných podmienok. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa predovšetkým o tom, že došlo k rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo že vstúpil do likvidácie alebo že taká situácia hrozí.

3.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorských práv pri plnení zákazky zadanej objednávateľom.

3.7 Poskytovateľ sa zaväzuje uchovať v tajnosti obsah všetkých rokovaní spojených s tlmočením a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

3.8 Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. písomný preklad, vyhotovenie zápisu z rokovania, sprievodcovské a organizačné služby).

3.9 Právo na odmenu za celú dohodnutú dobu tlmočenia vzniká poskytovateľovi aj v prípade, že objednávateľ túto dobu plne nevyužije.

3.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zodpovedajúce podmienky pre tlmočenie vrátane technického zabezpečenia, pokiaľ si ho neobjedná u poskytovateľa.

4. Doprava, ubytovanie a stravovanie

Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta plnenia zákazky zodpovedajúcim dopravným prostriedkom s ohľadom na vzdialenosť miesta, kde bude zákazka plnená.

4.1 V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške podľa platných predpisov, a to poskytovateľovi.

4.2 V prípade, že tlmočník strávi pri plnení zákazky vrátane dopravy na miesto a z miesta tlmočenia jednu alebo viac nocí mimo miesta svojho trvalého bydliska, je objednávateľ povinný zaistiť adekvátne ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom.

4.3 Objednávateľ je povinný zaistiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to vždy najneskôr po štyri a pol hodine tlmočenia.

4.4 Tlmočníckym dňom sa rozumie osem hodín vrátane prestávok.

5. Reklamácia

5.1 Poskytnuté tlmočenie má nedostatky v prípadoch, keď nebolo vykonané v súlade so zmluvou (potvrdenou objednávkou).

5.2 Reklamáciu uplatňuje objednávateľ písomne v prevádzkarni, s ktorou má uzavretú príslušnú zmluvu. V písomnej reklamácii je nutné uviesť jej dôvod, opísať charakter nedostatkov, prípadne i početnosť ich výskytu, a doložiť ich záznamom, pokiaľ bol vyhotovený.

5.3 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu objednávateľa za odôvodnenú, poskytne mu zodpovedajúcu zľavu zo zmluvnej ceny.

5.4 Výška zľavy na uznané reklamácie nedostatkov sa bude riadiť v prvom rade dohodou oboch strán; ak sa strany nedohodnú, bude sa zľava riadiť odborným posudkom nezávislého arbitra zvoleného dohodou zmluvných strán zo zoznamu súdnych prekladateľov a tlmočníkov vedeného príslušným súdom.

5.5 Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podľa ustanovení ods. 5.4. tohto článku sú poskytovateľ i objednávateľ povinní uhradiť formou zálohy, každý z nich vo výške 50 % príslušných nákladov. Konečné vyúčtovanie nákladov jednotlivým stranám bude vyhotovené podľa výsledkov posudku oprávnenosti reklamácie v rozhodnutí arbitra v reklamačnom konaní.

5.6 Za prípadnú škodu spôsobenú objednávateľovi nedostatkami vyhotovenej zákazky zodpovedná poskytovateľ, a to maximálne do výšky ceny zákazky.

6. Lehota na uplatnenie reklamácie

6.1 Nároky plynúce zo zodpovednosti za nedostatky zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.

6.2 Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z nedostatkov tlmočenia u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí, najneskôr však 30 kalendárnych dní odo dňa tlmočenia.

6.3 Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 6.2 sú nároky objednávateľa považované za nároky uplatnené oneskorene.

ČLÁNOK V: Cena zákazky 

1. Cena zákazky sa riadi platným cenníkom poskytovateľa.

2. Všetky prípadné zľavy na cenníkové ceny musia byť medzi objednávateľom a poskytovateľom dohodnuté písomne pred začatím plnenia zo strany poskytovateľa.

3. V prípade požiadavky objednávateľa mu poskytovateľ pred uzavretím zmluvy predloží predbežnú cenovú kalkuláciu zákazky spracovanú na základe platného cenníka.

ČLÁNOK VI: Platobné podmienky 

1. Poskytovateľ je povinný vystaviť daňový doklad bezodkladne po uskutočnení zdaniteľného plnenia (vyhotovenie zákazky podľa zmluvy).

2. Objednávateľ je povinný uhradiť predpísanú sumu vrátane DPH v plnej výške a do dňa uvedeného na daňovom doklade vystavenom poskytovateľom.

3. Pri omeškaní s platením je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvné penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Pri oneskorenej platbe je úhrada objednávateľa najskôr započítaná na zmluvné penále a zvyšná časť na dlh samotný.

5. Poskytovateľ je v prípade rozsiahlejších zákaziek alebo z iných podstatných dôvodov oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru splatnú v termíne, ktorý je na faktúre uvedený.  

ČLÁNOK VII: Odstúpenie od zmluvy a náhrada škody 

1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy vtedy, ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu na jej strane vyskytli neodstrániteľné prekážky brániace splneniu záväzku.

2. To, že od zmluvy odstupuje, je odstupujúca strana povinná oznámiť druhej strane písomne a okamžite po tom, ako sa o prekážkach brániacich splneniu záväzku dozvie.

3. V prípade, že od zmluvy odstupuje objednávateľ, je povinný uhradiť zhotoviteľovi storno poplatky.

(i) V prípade prekladateľských služieb, korektúr, prepisov a grafických úprav vyúčtuje poskytovateľ objednávateľovi storno poplatok vo výške zodpovedajúcej cene už vyhotovenej časti zákazky.

(ii) V prípade tlmočníckych služieb závisí výška storno poplatku od rozsahu objednaného tlmočenia a od počtu dní medzi dňom stornovania zákazky a prvým dňom tlmočenia príslušnej zákazky.

4. Zodpovednosť strán za škody je upravená príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

5. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne z nezrealizovania uzavretej zmluvy, pokiaľ sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým poskytovateľ nemohol ani pri vynaložení potrebného úsilia zabrániť.

6. Ak bude text prekladu použitý objednávateľom do tlače alebo na iné ďalšie šírenie v médiách bez toho, aby objednávateľ o tejto skutočnosti dopredu písomne informoval poskytovateľa, nemá objednávateľ nárok na náhradu škody z dôvodu prípadných chýb v preloženom texte.

ČLÁNOK VIII: Zvláštne ustanovenia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu poskytovateľa nebude kontaktovať jeho prekladateľa ani tlmočníka.

2. Ak so súhlasom poskytovateľa dôjde ku kontaktu medzi objednávateľom a jeho prekladateľom či tlmočníkom, objednávateľ sa zaväzuje, že s nimi nebude prerokúvať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok zákazky.

3. V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 1., 2. tohto článku je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) a to za každé jednotlivé porušenie i v prípade, že zákazka nebude riadne dokončená, pričom tým nie je obmedzené právo poskytovateľa na náhradu prípadnej škody, ktorá mu bola týmto porušením spôsobená.

ČLÁNOK IX: Dôvernosť zmluvy 

1. Poskytovateľ smie spracovať údaje o objednávateľovi na obchodné účely iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa s výnimkou, že poskytovateľ je oprávnený uviesť objednávateľa vo svojom zozname referencií, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.

2. Zmluvné strany považujú za predmet obchodného tajomstva (podľa § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení) všetky údaje o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy alebo ktoré sa v súvislosti s jej plnením dozvedia. Tieto informácie neposkytnú tretej osobe bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a účinným spôsobom zaistia, aby nedošlo k ich zneužitiu. Záväzok mlčanlivosti platí ďalšie tri (3) roky po zániku zmluvy.

3. Za obchodné tajomstvo sa v zmysle predchádzajúceho bodu nepovažuje údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:

a) údaj je už pred poskytnutím verejne známy alebo verejne dostupný;

b) údaj je nutné poskytnúť tretej strane na základe platného právneho predpisu a/alebo rozhodnutia príslušného súdneho alebo iného oprávneného štátneho orgánu.

ČLÁNOK X: Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

2. Znenie týchto Obchodných podmienok sa stáva pre zmluvné strany záväzným podpisom príslušnej zmluvy, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.

3. Podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) sú tieto Obchodné podmienky považované za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRESTO Services Slovakia, s.r.o., a sú platné odo dňa 01. 08. 2012.