Úradné tlmočenie

Úradné tlmočenie poskytujeme firmám aj súkromným osobám najmä pri ich styku s úradmi, niekedy toto tlmočenie nazývame aj súdne tlmočenie.

Tlmočenie zabezpečujú úradni/súdni tlmočníci, ktorí musia byť registrovaní ako úradní znalci daného jazyka na príslušnom krajskom súde. Súčasťou úradného tlmočenia môže byť aj jeho písomný prepis, ktorý potom úradny tlmočník opatrí tzv. súdnou doložkou.

Čo ponúkame

Pre firmy a podnikateľov:

 • Úradné tlmočenie na schôdzach valných zhromaždení spoločností
 • Úradné tlmočenie pri zakladaní spoločnosti
 • Úradné tlmočenie počas rokovaní o rôznych zmenách v spoločenskej zmluve
 • Úradné tlmočenie v súvislosti s notárskymi zápismi

Pre úrady a inštitúcie:

 • Úradné tlmočenie počas súdnych pojednávaní
 • Úradné tlmočenie pre policajné zložky
 • Úradné tlmočenie pri úradných úkonoch

Pre súkromné osoby (cudzích štátnych príslušníkov):

 • Úradné tlmočenie pre policajnými orgánmi
 • Úradné tlmočenie počas svadobných obradov
 • Úradné tlmočenie u notára alebo advokáta
 • Úradné tlmočenie pri vybavovaní osobných dokladov a dokumentov
 • Úradné tlmočenie pri ostatných úradných úkonoch

Najčastejšie dopytované jazyky a ceny

Medzi najžiadanejšie patrí úradné tlmočenie z a do angličtiny a nemčiny, ale radi Vám zabezpečíme aj úradné tlmočenie z ďalších európskych a svetových jazykov.

Ceny za tlmočenie sa účtujú spravidla podľa:

 • dní tlmočenia
 • poldní tlmočenia

Výnimočne je možné sa dohodnúť aj na:

 • hodinovej sadzbe

Ceny profesionálnych tlmočníkov zodpovedajú nárokom kladeným na túto profesiu.

Vyžiadajte si cenník našich tlmočníckych služieb alebo cenovú ponuku týkajúcu sa konkrétneho tlmočenia, ktorú Vám radi obratom pošleme.

Ďalšie informácie

Úradné (súdne) tlmočenie robí tlmočník, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. Riadi sa Zákonom 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Pre úradné (súdne) tlmočenie je kľúčová nestrannosť, nezávislosť a vysoká presnosť tlmočeného prejavu. Úradny (súdny) tlmočník sa priebežne ubezpečuje, že jeho klient prekladanému prejavu rozumie. V prípade, ak je potrebné zabezpečiť z tlmočenia záznam, musí ho úradny (súdny) tlmočník potvrdiť svojou okrúhlou pečiatkou a podpisom.