Úradné preklady

Potrebujete preložiť svoje dokumenty na rokovania so štátnymi inštitúciami alebo úradmi? Alebo Vás čaká výberové konanie, a hľadáte preto partnera pre spoľahlivý a rýchly preklad s úradným overením?

Žiadny problém, toto všetko a ešte oveľa viac pre Vás môžeme urobiť práve my.

Čo je úradný preklad

Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje sprostredkovanie úradných prekladov  (t.j. preklady overené úradným znalcom), ktoré bývajú niekedy označované aj ako súdne preklady, preklady s overením, preklady s pečiatkou alebo aj nesprávne označované ako preklady s notárskym overením.

Preklad vždy obsahuje súdnu doložku s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa – úradného znalca, čím sa potvrdzuje, že preklad doslovne súhlasí s textom originálu. Ak dokument obsahuje súdnu doložku (doložku úradného znalca), spĺňa požiadavky štátnych orgánov pre úradné úkony.

Čo ponúkame

Najčastejšie objednávate so súdnou doložkou:

 • Preklady výpisov z obchodného registra
 • Preklady zmlúv
 • Preklady stanov
 • Preklady finančných výkazov (súvahy, výkazy ziskov a strát)
 • Preklady rodných listov
 • Preklady sobášnych listov
 • Preklady vodičských oprávnení
 • Preklady vysvedčení
 • Preklady vysokoškolských diplomov
 • Preklady rozsudkov súdu
 • Preklady dokumentov pre policajné orgány

Pri dokumentoch, ktoré sa týkajú medzinárodného obchodného styku, má preklad so súdnou doložkou zvlášť dôležitý význam, nakoľko zmluvným partnerom garantuje správny a zrozumiteľný preklad. Tento aspekt je podstatný najmä pri zmluvných záväzkoch.

Apostila a superlegalizácia

ÚRADNÉ PREKLADY A APOSTILY

Niektoré štáty nemajú so Slovenskou republikou uzatvorenú vyššie spomínanú obojstrannú dohodu, sú však zmluvnými štátmi „Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín zo dňa 5. októbra 1961“. Tieto štáty si navzájom uznávajú listiny opatrené tzv. apostilou, ktorú vydávajú príslušné úrady.

Preklad je postúpený úradnému prekladateľovi až po prijatí apostily.

ÚRADNÉ PREKLADY A SUPERLEGALIZÁCIA

Ak nie je so štátom uzavretá obojstranná dohoda, a nie je ani zmluvným štátom „Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín zo dňa 5. októbra 1961“, je nutná tzv. superlegalizácia prekladaných dokumentov.

Ak si nie ste istí, či svoj dokument potrebujete úradne preložiť, alebo potrebujete vyššie overenie vo forme apostily či superlegalizácie, poradíme Vám. Neváhajte nás kontaktovať, alebo si prečítajte naše články na blogu, ktoré sa touto témou  zaoberajú. 

Ako úradné preklady prebiehajú

Úradné preklady si môžete objednať jednoducho online. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať, aby sme Vám predložili našu cenovú ponuku, alebo si spresnili zadanie prekladu (napríklad požadovaný výstupný formát, grafické úpravy apod.).

Pri úradných prekladoch sa prekladaný dokument stáva neoddeliteľnou súčasťou prekladu, spolu s doložkou úradného prekladateľa je notárskym spôsobom zviazaný s prekladom (pečať a trikolóra). Odporúčame Vám preto použiť pre preklad notársky overenú kópiu, ak nechcete o originál dokumentu nenávratne prísť.

Sídlime v Bratislave, na ulici Košická 56. Ak to k nám ale máte ďaleko, je možné nám dokumenty poslať poštou alebo kuriérskou službou. Vyhotovený úradný preklad si môžete vyzdvihnúť osobne, alebo Vám ho pošleme na Vami uvedenú kontaktnú adresu.

Kvalifikovaní úradní prekladatelia

Základným predpokladom kvalitného úradného prekladu je skúsený úradný prekladateľ, ktorý sa výborne orientuje v terminológii a kontexte odborných dokumentov.

Naša prekladateľská agentúra dlhodobo spolupracuje s mnohými prekladateľmi a úradnými znalcami rôznych jazykov, či ide o úradných prekladateľov z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, češtiny, ruštiny, ukrajinčiny maďarčiny, čínštiny alebo iných jazykov, vďaka čomu Vám môžeme zabezpečiť úradne overené preklady v krátkej lehote a za priaznivú cenu.