FAQ

V tejto sekcii uvádzame zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí. V prípade, že odpoveď na Vašu otázku v zozname nenájdete, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Aké sumy účtujete za preklad?

Cena za preklad závisí od konkrétnych podkladov, od náročnosti textu, od rozsahu, termínu dodania, od toho, či sa jedná o bežný alebo úradne overený preklad atď. Radi Vám obratom zašleme vypracovanú cenovú ponuku.

Účtujete si expresnú prirážku?

Pri menej objemných prekladoch do bežných jazykov expresný príplatok spravidla klientovi neúčtujeme ani v prípade prekladov požadovaných do 24 hodín. Pri väčších prekladoch s veľmi krátkou dobou vyhotovenia a pri prekladoch kratšou ako 24 hodín účtujeme expresný príplatok. Konkrétnu kalkuláciu vyhotovíme vždy pre daný dopyt.

Aká je minimálna suma za vaše služby?

Minimálny účtovaný rozsah je 1 NS. Samozrejme Vám preložíme aj texty s nižším rozsahom, účtované však budú ako minimum 1 NS.

Podľa čoho sa určuje počet normostrán?

Počet normostrán sa počíta zo zdrojového textu, pričom jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Viac informácií o normovanej strane.

Ako môžem zistiť počet NS dokumentu?

Počet normostrán si ľahko sami určíte pri textových dokumentoch nasledovne: Revízia- Počet slov- Znaky (vrátane medzier)- tento číselný údaj vydelíte počtom znakov za normostranu, t.j. 1800 a výsledkom je počet normostrán. Pri PDF a iných ako textových dokumentoch Vám počet normostrán radi určíme my po konverzii súboru.

V akom elektronickom formáte vám môžem zaslať materiál na preklad?

Ideálne je dodať nám súbor na preklad ako textový, resp. iný editovateľný dokument. Tiež akceptujeme súbory vo formáte PDF, JPEG a iné.

Ako sa stanoví cena za preklad?

Výsledná cena za preklad  preklad sa určuje podľa počtu zdrojových slov textu, alebo podľa počtu znakov textu, ďalej tiež podľa termínu dodania.

Poskytujete zľavy na veľké zákazky?

Samozrejme, pri objemných zákazkách radi klientovi vypracujeme cenovú ponuku ušitú na mieru, v ktorej zohľadníme rozsah a uplatníme množstevnú zľavu. Taktiež zľavy poskytujeme našim stálym klientom, ktorý zadávajú preklady pravidelne.

Ako si u vás môžem preklad objednať?

Za objednávku považujeme potvrdenie objednania našej služby emailom na adresu traslations@presto-preklady.sk a zaslaním súboru na preklad elektronicky alebo doručenie do našej pobočky v papierovej forme. Preklad si môžete objednať aj online na našich webových stránkach.

Aký dlhý čas potrebujete na vypracovanie môjho prekladu?

Termín vyhotovenia prekladu závisí od viacerých faktorov, ako je napr. náročnosť obsahu, potreba korektúry atď. V prípade potreby Vám zabezpečíme expresné preklady s termínom vyhotovenia do 24 hodín a tiež viem zabezpečiť vypracovanie prekladu dokonca v rámci toho istého dňa.

Ako preklad zaplatiť?

Sumu za preklad je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe vystaveného daňového dokladu. Ten vystavíme okamžite po vyhotovení zákazky. Zákazník je povinný uhradiť predpísanú sumu vrátane DPH v plnej výške a do dňa uvedeného na daňovom doklade, ktorý vystavil poskytovateľ. Pri omeškaní platby je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvné penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Ako mi bude doručený úradný preklad, ktorý obsahuje originálny dokument?

V prípade úradne overeného prekladu môžu nastať 3 situácie:

  1. Preklad bude zviazaný s kópiou dokumentu (preukazuje sa hodnovernosť prekladu, nie však originálneho dokumentu ako takého).
  2. Preklad bude zviazaný s originálnym dokumentom (v prípade, že tento originál už nebudete potrebovať).
  3. Preklad bude zviazaný s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu, ktorá má platnosť originálu- doporučujeme.

V závislosti od toho, o ktorú z vyššie uvedených situácií sa jedná, je možné si takýto úradne overený preklad vyzdvihnúť v sídle našej spoločnosti alebo Vám bude doručený poštou.

Aký je rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením?

Pri konzekutívnom tlmočení si prekladateľ najprv vypočuje kratší úsek prejavu a následne ho pretlmočí do cieľového jazyka. Konzekutívne tlmočenie sa spravidla využíva pri obchodných stretnutiach, rokovaniach, otváracích prejavoch atď. Simultánne tlmočenie prebieha bezprostredne počas prejavu za použitia tlmočníckej techniky. Simultánne tlmočenie sa tiež zvykne označovať ako kabínkové a využíva sa pri konferenciách, sympóziách atď.

Podľa akých kritérií vyberáte prekladateľov a tlmočníkov, s ktorými spolupracujete?

Všetci naši prekladatelia sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci s viacročnou praxou v oblasti prekladov a tlmočenia. Na preklady technických textov Vám zabezpečíme technicky zdatných prekladateľov, ktorý sa orientujú v danej oblasti. Všetci naši prekladatelia prešli úvodným testovaním a ich preklady sú pravidelne kontrolované.

Garantujete zachovanie dôvernosti informácií v prekladanom materiáli? / Ako chránite klientove súkromie a dôverné informácie?

Plne si uvedomujeme, že podklady na preklad môžu obsahovať dôverné informácie, ktoré sú predmetom obchodného a iného tajomstva. Každý z našich interných aj externých zamestnancov a rovnako aj všetci naši prekladatelia si sú vedomí záväzku mlčanlivosti a zachovanie dôvernosti dát je samozrejmosťou.

Som prekladateľ. Aké kroky mám podniknúť za účelom spolupráce s vami?

V prípade záujmu o spoluprácu s našou prekladateľkou agentúrou, vyplňte prosím dotazník, ktorý nájdete v sekcii Kariéra.

Do akých jazykov prekladáte?

Najčastejšie preklady sú do týchto jazykov: angličtina, nemčina, ruština, francúzština, maďarčina, španielčina, čeština, taliančina, holandčina, poľština, ale ponúkame aj jazyky: portugalčina, ukrajinčina, balkánske jazyky a škandinávske jazyky, vietnamčina, arabčina, čínština, turečtina atď.

Tu nájdete zoznam prekladaných jazykov.

Potrebujem korektúru?

Chceli by sme vás uistiť, že všetky naše preklady prechádzajú dôslednou kontrolou kvality. Pri mimoriadne dôležitých textoch a pri textoch určených do tlače či na verejnú prezentáciu odporúčame vykonať porovnávaciu a jazykovú korektúru, prípadne aj predtlačovú korektúru.

Kedy je potrebný súdne overený preklad?

Súdne/Úradne overené preklady sú: dokumenty pre banky, školy, súdy, dokumenty týkajúce sa medzinárodného obchodného styku, firemné dokumenty pre úradné postupy, pre súdne pojednávania, dokumenty pre policajné orgány, ale aj vysvedčenie, plná moc, rodný list, úradné dokumenty alebo dokumenty s podpisom.

Preklady týchto dokumentov sa riadia zákonom. Dokument je pevnou súčasťou zložky súdneho prekladu vtedy, ak je dokument so zložkou spojený notárskym spôsobom – pečaťou. Táto zložka sa na účely, na aké je požadovaná, odovzdáva ako celok súdneho prekladu. Prekladaný dokument sa nemôže zo zložky vybrať, ani sa od nej oddeliť.

Ak teda o pôvodne prekladaný dokument (rodný list, vysvedčenie, sobášny list atď.) nechcete odovzdaním zložky súdneho prekladu na príslušné miesta nenávratne prísť, odporúčame, aby ste si ešte pred objednaním súdneho prekladu zaobstarali notársky overenú kópiu, tú poskytli na preloženie a originál si starostlivo uschovali!