Čo ponúkame

V oblasti stavebníctva sú najžiadanejšie tieto naše služby:

  • Preklady súťažných podkladov a podkladov pre výberové konania
  • Preklady štúdií, projektovej a stavebnej dokumentácie pre priemyselné stavby, kancelárie aj bytovú zástavbu
  • Preklady ponúk a technických špecifikácií (hrubá stavba, jednotlivé remeslá)
  • Preklady podkladov pre stavebné povolenia alebo územné rozhodnutia vrátane likvidácie ekologických škôd a dopadov na životné prostredie
  • Preklady zmlúv a zákonov
  • Preklady technických manuálov a technologických postupov
  • Preklady webových stránok a propagačných materiálov
  • Tlmočenie počas prezentácií, seminárov alebo konferencií
  • Služby súdnych prekladateľov a tlmočníkov
 

Ako preklady textov z oblasti stavebníctva prebiehajú

 

 Kvalifikovaní prekladatelia

Slovník odborných pojmov

Spolupráca s Vašimi odborníkmi

Na základe Vašej objednávky vyberieme najvhodnejších prekladateľov alebo tlmočníkov, ktorí sa špecializujú na preklady textov z oblasti stavebníctva.

Pri rozsiahlejších či technicky náročnejších prekladoch odporúčame vytvoriť spoločne najprv terminologický slovník. Vďaka nemu budete mať istotu konzistentného prekladu špecifických odborných termínov. Slovník je výhodné používať aj pri opakovaných prekladoch textov z oblasti stavebníctva, nakoľko ich dokáže výrazne urýchliť.

Aj keď v našej prekladateľskej agentúre máme rozsiahle skúsenosti s prekladmi odbornej terminológie, radi využijeme možnosť spolupracovať aj s Vašimi expertmi, a to najmä pri overovaní špecializovaných pojmov. Vďaka tomu budú pri preklade dodržané špecifiká názvoslovia z oblasti stavebníctva používaného priamo vo Vašej firme.