Jazykové prostriedky

Pri učení jazyka nie je najťažšie naučiť sa konkrétne slová a ich významy. Spravidla sa celkom rýchlo a bezproblémovo zvládneme naučiť, že pozdrav je v slovenčine ahoj, po anglicky hello, po nemecky hallo alebo po taliansky ciao.

Problémy však môžu nastať, keď je potrebné naučiť sa používať správnu skladbu viet, časy alebo jazykové prostriedky. Práve jazykovým prostriedkom sa budeme venovať v tomto článku.

V článku nájdete:

  • čo sú jazykové prostriedky,
  • na čo nám jazykové prostriedky slúžia,
  • trópy a figúry.

 

Čo sú jazykové prostriedky?

Hoci nám slovo prostriedky môže našepkávať, že by mohlo ísť o nejaké materiálne zaistenie jazyka, nie je to pravda. Jazykové prostriedky nie sú peniaze, ktoré platíme autorom jazykov za ich užívanie, nie sú to dokonca ani prostriedky, ktoré nám pomáhajú jazyk používať (naše hovoridlá, písmo a pod.).

Ide o nepriame pomenovania skutočnosti, zvláštne jazykové obraty či rôzne slovné hračky.

 

Na čo nám slúžia?

Jazykové prostriedky nám prinášajú značné množstvo komplikácií, a to najmä vo chvíľach, kedy sa tieto prostriedky učíme rozoznať – buď v materčine, alebo v cudzom jazyku. Keď niekto povie, že sme svetlom jeho života, musíme to vedieť správne dešifrovať a pochopiť, čo tým mal básnik na mysli. Prečo to ale robíme? Prečo nemôžeme skrátka používať jednoduché a zrozumiteľné vety? Nebol by potom svet jednoduchší?

Jednoduchší by svet určite bol, stal by sa ale tiež smutnejším, nudnejším a omnoho menej zaujímavým. Význam Rómea a Júlie by nebol taký, pokiaľ by Shakespeare v niekoľkých jednoduchý vetách napísal, že sa dvaja ľudia ľúbili a zomreli. Majster Yoda by nehovoril ako Majster Yoda. Nemali by sme piesne, detské riekanky, rozprávky, dvojzmysly…aj všedný rozhovor by tak v konečnom dôslekdu pôsobil roboticky, nezaujímavo.

Zjednodušene povedané sú jazykové prostriedky pre nás tým, čo robí jazyk, jeho kultúru a často i oblasť všedného života zaujímavejším.

Okrem spomenutého spestrenia nám jazykové prostriedky môžu aj pomôcť v rôznych oblastiach života – v podobe mnemotechnických pomôcok nám uľahčujú učenie, v podobe pesničiek môžu uspať dieťa či upokojiť človeka atď.

 

Trópy a figúry

A teda aké poznáme jazykové prostriedky? Rozlišujeme figúry a trópy.

 

Ako spoznáme figúry?

S figúrami sa môžeme stretnúť predovšetkým (nie ale výlučne) v umeleckej literatúre, prevažne teda v poézii. Ide o literárny prostriedok založený na hre s jazykom po jeho formálnej stránke.

Často sú to rôzne opakovania, vypúšťanie hlások/slov či napr. zmena slovosledu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že figúru často spoznáme na prvý pohľad. V tabuľke nižšie uvádzame niektoré používané figúry aj s ich vysvetlením.

 

figúra

vysvetlenie

aliterácia

opakovanie rovnakých hlások na začiatku slov

anafora

opakovanie slov na začiatku veršov

epifora

opakovanie slov na konci veršov

epizeuxa

opakovanie slov v jednom verši

inverzia

zmenený slovosled

rečnícka otázka

otázka, na ktorú nečakáme odpoveď

eufemizmus

prikrášlenie/zjemnenie

dysfemizmus

drsný/hrubší výraz

elipsa

vypustenie slov, ktoré si vieme domyslieť

 

 

Ako spoznáme trópy?

S trópmi je to niečo zložitejšie, a to najmä z toho dôvodu, že ich na prvý pohľad vieme spoznať iba zriedkavo. Nemajú totiž stále rovnaký tvar a vychádzajú z významovej zložky jazyka. Situácia je ešte o niečo komplikovanejšia pri použití v cudzom jazyku, keďže trópy nie sú vo všetkých jazykoch totožné.

V Slovenskej republike napr. povieme: „Zlom väz,“ od anglicky hovoriacich jedincov však počujeme: “Break a leg.” A to sme pri rozšírených trópoch, pochopiteľne existujú aj obrazné pomenovania, ktoré nemusia mať svoj ekvivalent v ďalších jazykoch – tam potom začínajú skutočné problémy.

Je teda, bohužiaľ, často potrebné sa takéto výrazy skrátka naučiť, keďže doslovný preklad v tomto prípade rozhodne nie je tým správnym krokom.

Rovnako ako pri figúrach predkladáme tabuľku s niektorými vybranými používanými trópmi.

tropus

vysvetlenie

metafora

prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti

metonýmia

prenesenie významu na základe vnútornej súvislosti

personifikácia

zosobnenie

prirovnanie

prirovnanie k niečomu, často sa používa „ako“

epiteton

básnický prívlastok

oxymoron

spojenie dvoch slov s opačným významom

irónia

opak toho, čo si naozaj myslíme