Komunitné tlmočenie

Komunitné tlmočenie sa využíva v každodenných situáciách, pri styku jednotlivca z určitej komunity s osobou z určitej inštitúcie, ktorá nehovorí tým istým jazykom. Komunitný tlmočník však zostáva nestranný a slúži len ako sprostredkovateľ informácií. Čím sa ešte vyznačuje?

Čo je komunitné tlmočenie?

Komunitné tlmočenie je špecifické tým, že sa uskutočňuje v inštitucionálnom prostredí konkrétnej spoločnosti, kde klient a poskytovateľ služieb verejnejh správy nehovoria rovnakým jazykom. Tento typ tlmočenia je známy aj ako sociálne tlmočenie, interkultúrna komunikácia alebo tlmočenie vo verejných službách.

Komunitné tlmočenie sa týka každodenného života a potrieb človeka v rámci spoločnosti. Zahŕňa teda širokú oblasť, ktorú možno ďalej rozdeliť na podkategórie podľa inštitucionálneho prostredia a tiež podľa príslušnosti klientov k určitej kultúrnej skupine (napr. imigranti).

Komunitní tlmočníci preto môžu pracovať v rôznom prostredí vrátane verejných služieb, škôl, zdravotníckych zariadení, miestnych úradov a štátnych inštitúcií. Komunitné tlmočenie nie je určené len pre cudzincov, ale aj pre nepočujúcich.

Čo je charakteristické pre komunitného tlmočníka?

Komunitný tlmočník pomáha osobe, ktorá koná samostatne, čo sa líši napríklad od tlmočníka na konferenciách alebo medzinárodných rokovaniach. Ďalšou zvláštnosťou tohto typu tlmočenia je, že účastníci nemajú rovnaké postavenie ako napríklad pri obchodnom tlmočení. Komunitný tlmočník tiež nikoho nezastupuje, ale slúži ako sprievod, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi jednotlivcom a inštitúciou.

Komunitný tlmočník musí mať veľmi dobrý cit pre správnu voľbu jazykových prostriedkov súvisiacich s danou komunitou, veľmi dobrú orientáciu v záležitostiach každodenného života, ďalej musí rozumieť štruktúre a fungovaniu štátnej správy a úradov, mať dobré znalosti v oblasti ľudských práv, migrácie a legislatívy týkajúcej sa cudzincov.

Povolanie komunitného tlmočníka je veľmi náročné nielen preto, že je potrebné vedieť dokonale tlmočiť špecifickú terminológiu, ale aj preto, že si vyžaduje empatiu, znalosť psychológie a schopnosť porozumieť ľuďom z komunity, z ktorej daný človek pochádza.

Pravidlá komunitného tlmočenia

Komunitný tlmočník, rovnako ako každý iný typ tlmočníka, by mal dodržiavať profesionálne a etické zásady, ktoré môžu byť uvedené v etickom kódexe tlmočníka, alebo byť nepísané. Závisí to od toho, ako je tlmočenie v danej krajine inštitucionalizované.

Komunitní tlmočníci musia byť neutrálni a nestranní. To znamená, že nemôžu pracovať pre svojich blízkych alebo príbuzných. Tým sa zabezpečí, že preklad bude presný a nebude na úkor žiadnej zo strán. Okrem toho sú títo tlmočníci povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré sa dozvedeli počas tlmočenia.