Dovoz auta zo zahraničia na Slovensko – všetko čo potrebujete vedieť

Ak sa práve nachádzate v situácii, v ktorej si chcete doviezť auto zo zahraničia na Slovensko, je potrebné brať v úvahu, že sa jedná o pomerne zložitý administratívny proces. 

Dovoz z EÚ vs. mimo EÚ

Pri dovoze áut zo štátov EÚ nie je potrebné platiť DPH v štáte, v ktorom ste auto kupovali, avšak DPH bude pri dovoze zaplatené na Slovensku. Pri dovoze zo štátov mimo EÚ, t.j. tretích štátov, je potrebné zaplatiť DPH a clo buď na colnom úrade, ktorý je vstupnou bránou na územie EÚ, alebo na colnom úrade na Slovensku.

Pod interaktívnu mapou nájdete ďalšie kroky.

Ďalšie kroky so zahraničným vozidlom

Po kúpe vozidla v zahraničí musíte odhlásiť vozidlo na príslušnom dopravnom úrade. Zároveň vám predajca vozidla alebo na to špecializované firmy v blízkosti dopravných úradov vystavia prevozné značky, ktorých cena sa pohybuje v závislosti od počtu platných dní prevozných značiek a štátu, z ktorého je vozidlo zakúpené.

Prevádzkovateľ vozidla je zo zákona povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie technických skúšok a kontrol na vozidle, disponovať technickým preukazom vozidla a kúpno-predajnou zmluvou, darovacou zmluvou alebo faktúrou. Následne je možné previezť auto na Slovensko a prejsť k druhej časti administratívnej procedúry.

Úradný preklad dokladov na Slovensku

Na Slovensku je potrebné zabezpečiť úradný preklad dokladov, ktoré sú v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, a to konkrétne :

  • technického preukazu,
  • potvrdenia o odhlásení vozidla,
  • kúpno-predajnej zmluvy
  • STK/EK. 

Preklad musí vykonať prekladateľ, ktorý je registrovaný v zozname oficiálnych tlmočníkov.

Ďalšie kroky

Ďalším krokom je absolvovanie kontroly originality vozidla a technickej emisnej kontroly vozidla, po ktorej bude vystavený protokol o technickej kontrole vozidla.

Posledným krokom je návšteva dopravného inšpektorátu, na ktorom budete potrebovať žiadosť o zapísaní vozidla do evidencie, osvedčenie o evidencii vydané príslušných dopravným úradom, rozhodnutie okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla, prípadne uznanie jeho typového schválenia, potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (originály k nahliadnutiu, prípadne notársky overenú kópiu), vystavené osvedčenie o zhode vozidla COC (Certificate of Conformity) a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.