Pilotáž

Pilotáž je forma simultánneho tlmočenia, ktorá sprostredkúva komunikáciu cez tretí jazyk. Najčastejšie sa využíva na konferenciách, na ktorých sa zúčastňujú poslucháči jazykových menšín.

Čo je pilotáž?

Pilotáž je jedným z typov simultánneho tlmočenia, ktorý sa najčastejšie využíva na medzinárodných konferenciách. Vo výnimočných prípadoch môže pilotáž prebiehať aj konzekutívne, napríklad v nemocnici, keď pacient hovorí málo rozšíreným jazykom, a lekárske vyhlásenie sa pretlmočí dodatočne.

K tlmočeniu pomocou pilotáže dochádza v situáciách, keď je potrebné pretlmočiť prejav v dvoch cudzích jazykoch do tretieho jazyka. Keď nastane situácia, že jedna strana hovorí napríklad po maďarsky, druhá po arabsky a ako pilotný jazyk sa určí angličtina, maďarský tlmočník sprostredkuje informácie do anglického jazyka a arabsky hovoriaci tlmočník následne tlmočí ním pretlmočený anglický prejav.

Kedy a kde sa pilotáž využíva?

Pilotáž je komplexný proces, ktorý vyžaduje synchronizáciu dvoch alebo viacerých tlmočníkov, preto ju využívajú predovšetkým skúsení tlmočníci na medzinárodných konferenciách. Konferenčné miestnosti nadnárodných organizácií majú potrebnú techniku pre podporu simultánneho tlmočenia.

V opačnom prípade môžu spoločnosti poskytujúce jazykové služby s odbornými znalosťami v oblasti konferenčného tlmočenia zabezpečiť zvukových odborníkov, ktorí nastavia potrebné zvukové vybavenie. Účastníci nadnárodných konferencií zvyčajne ovládajú viacero jazykov. Medzi hlavné jazyky najčastejšie patria:

  • Angličtina
  • Mandarínčina
  • Španielčina
  • Francúzština
  • Nemčina

Na niektorých konferenciách sa však budú nachádzať účastníci, pre ktorých nebudú k dispozícii žiadni tlmočníci. V takomto prípade sa použije pilotáž. Tento druh tlmočenia je užitočný obzvlásť v situáciách, keď poslucháči hovoria iba vzácnymi jazykmi alebo jazykmi, ktoré nie sú obvyklé v danej oblasti.

Pre pilotáž sa využíva nižší počet tlmočníkov, pre dorozumenie však postačí, aby všetky strany ovládali jeden spoločný jazyk, napríklad angličtinu. Takýto spôsob tlmočenia je prínosný tak z hľadiska úspory času, ako aj hľadiska financií.

Ktoré jazyky vyžadujú pilotáž?

Prvou skupinou, pre ktorú je vhodná pilotáž, sú minoritné jazyky, respektíve jazyky, ktorými hovorí menšia skupina ľudí v určitej krajine. Hovoriaci menšinového jazyka môžu byť občanmi danej krajiny, hoci hovoria vlastným jazykom, pretože chránia niektoré kultúrne, náboženské alebo etnické črty svojho jazyka. Ako príklad môžeme uviesť frízske jazyky používané etnickou skupinou Frízov, ktorí žijú na území Nemecka, Dánska a Holandska. Do tejto skupiny tiež spadajú domorodé jazyky rôznych krajín.

Opakom menšinových jazykov sú jazyky, ktoré sa šíria obmedzene. Do tejto kategórie patria napríklad úradné jazyky určitej krajiny. Líšia sa tým, že jazykom hovorí menšia skupina obyvateľov a ako cudzí jazyk sa vyučuje iba ojedinele. Vhodným príkladom je estónčina, ktorá je úradným jazykom Estónska, zatiaľ čo väčšina obyvateľov hovorí po anglicky. Iba málo škôl ponúka programy pre výučbu týchto jazykov, a preto môže byť náročnejšie nájsť tlmočníkov, ktorí tieto jazyky ovládajú.