Normovaná strana

Koľko má znakov, ako zistiť ich počet a ďalšie dôležité informácie.

Potrebujete vedieť, koľko má normostrana znakov?
Neviete, ako sa počet znakov zisťuje?
Alebo vás zaujíma, ako sa určuje cena prekladu a aká je cena za normostranu?
 
To všetko sa dozviete v tomto článku.
 

ČO ČLÁNOK OBSAHUJE:

 • čo je normostrana,
 • v čom sa líšia normovaná strana a fyzická strana,
 • koľko znakov/slov má normostrana mať,
 • ako zistiť počet znakov vo Worde a ďalších editoroch,
 • ako normostranu naformátovať,
 • ako súvisí normostrana s nacenením prekladov.

 

ČO JE NORMOSTRANA?

Normostrana, alebo tiež normovaná strana (skrátene NS) je textová stránka, ktorá má pevne stanovenú dĺžku. Tato dĺžka sa v SR tradične určuje podľa počtu znakov, v iných krajinách sa môžeme stretnúť s určovaním podľa počtu slov (napríklad v USA). 

Zjednodušene teda môžeme povedať, že normostrana je merná jednotka písaného textu.

 

NORMOSTRANA NIE JE FYZICKÁ STRANA!

Fyzická strana vymedzuje určitú plochu (napr. formát A4), ale nevypovedá nič o množstve textu, ktorý sa na nej nachádza. Preto sa pri zadávaní zákazky (prekladu či korektúry) uvádza cena za normostranu, ktorá naopak množstvo textu reflektuje. 

Počet normostrán nemusí vždy zodpovedať počtu tlačených (= fyzických) strán. Fyzické strany sú ovplyvnené formátovaním, veľkosťou písma, riadkovaním atď.

 

KOĽKO ZNAKOV MÁ NORMOSTRANA?

V Slovenskej republike vo všeobecnosti platí, že jedna normostrana má 1 800 znakov vrátane medzier

Orgány Európskej únie definujú normostranu inak, to môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke. Niektoré štátne inštitúcie sa prikláňajú k definícii normostrany podľa orgánov EU, neplatí to ale vždy.

Ako môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke, dĺžka normostrany sa líši aj v jednotlivých krajinách.

* Prehľad je len orientačný, dĺžka normostrany v jednotlivých krajinách sa môže líšiť v závislosti od typu dokumentu, danej inštitúcie atď.

 

ZAUJÍMAVOSŤ: PREČO PRÁVE 1 800 ZNAKOV? 

Kvôli písacím strojom! Písacie stroje vždy vytvárali rovnako formátované stránky – každé písmeno totiž malo rovnakú šírku. Každá strojovo písaná strana teda mala vždy 30 riadkov so 60 znakmi. Odtiaľ teda vzišiel údaj 1 800 znakov.

 

KOĽKO SLOV MÁ NORMOSTRANA? 

Na Slovensku sa počet slov ako ukazovateľ počtu normostrán príliš nepoužíva. Normostrana u nás v SR by zodpovedala približne 250 slovám. Dôležitý a záväzný je ale vždy počet znakov! 

Ako už bolo povedané, v SR platí, že 1 normostrana má vždy 1 800 znakov vrátane medzier.

 

ZAUJÍMAVOSŤ: EXISTUJÚ AJ INÉ MERNÉ JEDNOTKY PRE TEXT. PATRÍ K NIM NAPRÍKLAD:

Vydavateľský hárok

Vydavateľský hárok je jednotka na určenie dĺžky literárnych a výtvarných diel pri tlači. Jeden vydavateľský hárok má 36 000 tlačových znakov vrátane medzier. V prípade poézie to funguje inak, jeden vydavateľský hárok tvorí 620 veršov.

Autorský hárok

Autorský hárok je v podstate to isté ako hárok vydavateľský. Líši sa len v tom, že sa do počtu znakov nepočítajú technické texty ako je obálka knihy či tiráž. Obe tieto merné jednotky sa používali skôr v minulosti.

 

AKO ZISTIŤ POČET ZNAKOV VO WORDE?

Zistiť počet znakov vo Worde skutočne nie je zložité. Stačí kliknúť na položku Počet slov, ktorá sa nachádza v stavovom riadku. Tým sa otvorí štatistika dokumentu, kde uvidíte počet slov i znakov. Ak máte so zobrazením štatistiky problém, môžete postupovať podľa podrobného návodu

 

AKO ZISTIŤ POČET ZNAKOV V PAGES (APPLE MAC)?

V Pages sa počet znakov zisťuje inak. Najprv je potrebné kliknúť na tlačidlo ponuky na páse s nástrojmi, potom musíte zvoliť voľbu Zobraziť počet slov. Môže sa stať, že namiesto počtu slov uvidíte iný parameter (napr. Zobraziť počet odstavcov).

Presuňte ukazovateľ do pravého dolného okraja obrazovky. Klikaním na šípky potom zvoľte požadovaný údaj. Tabuľku so štatistikou môžete potom presunúť na ľubovoľné miesto v dokumente.

Ak potrebujete podrobnejší návod, kliknite sem

Tip: Ak chcete zobraziť počet slov len pre určitú časť dokumentu, vyberte danú časť textu a štatistika sa automaticky prispôsobí (rovnako to funguje aj vo Worde).

 

AKO ZISTIŤ POČET ZNAKOV V PDF A INÝCH EDITOROCH?

Možno máte súbor v PDF. Čo teraz s tým? Môžete použiť napríklad tento program, ktorý váš PDF súbor prevedie na text. Vygenerovaný text potom môžete vložiť do Wordu či Pages a potom postupovať podľa vyššie uvedeného manuálu.

Ak používate systém LaTeX, mal by vám s počtom slov pomôcť balíček stdpage.

 

AKO NAFORMÁTOVAŤ NORMOSTRANU?

Ako sme si povedali, u normostrany je najdôležitejší počet znakov. Ak teda chcete preložiť text, nie je nevyhnutne nutné agentúre odovzdať presne naformátované normostrany. Cena za preklad sa vždy odvíja od počtu normostrán (počtu znakov), a nie od počtu fyzických strán. 

Ak chcete mať dokument naformátovaný ako v prípade písacieho stroja (30 riadkov so 60 znakmi vrátane medzier), môžete to docieliť takto:

 • zarovnanie textu: do bloku
 • okraje hore a dole: 2,5 centimetra
 • okraje po stranách: 3 centimetre
 • riadkovanie: 1,5
 • veľkosť písma: 12
 • písmo typu monospace, kde je každé písmeno rovnako široké, napr. Monaco

 

NORMOSTRANA A NACENENIE PREKLADOV 

Cena prekladu vždy závisí od dĺžky textudaného jazyka a termínu, do ktorého je potrebné preklad pripraviť. Dĺžka textu sa väčšinou určuje podľa počtu normostrán (dôležitý je teda počet znakov). V SR teda 1 800 znakov vrátane medzier. Niekedy sa môžete stretnúť i s nacenením podľa počtu slov.

Cena sa väčšinou vypočítava na základe počtu normostrán preloženého textu. To z toho dôvodu, že je preklad vždy dlhší ako originál (niekedy je totiž potrebné veci vysvetľovať opisom atď.). 

Súdne preklady

Súdne preklady majú jasne danú formu, ktorá je zachytená aj legislatívne, konkrétne vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. § 10:

„Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna neúplná samostatná strana, alebo listina v rozsahu menšom ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.“

AKO JE TO S NEDOKONČENÝMI STRÁNKAMI A ZAOKRÚHĽOVANÍM?

Z predchádzajúceho úryvku je zrejmé, že v prípade súdneho prekladu sa nedokončená stránka považuje za celú, ak uzatvára text či jeho časť. Vždy je ale nutné dohodnúť sa s prekladateľom vopred, ako presne bude normostrany počítať. 

Pri bežných prekladoch je prax odlišná. Bežný preklad sa spravidla zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto, prípadne smerom nahor na 0,5 normovanej strany.

Zaujíma vás, koľko bude stáť preklad práve vášho textu? Nemusíte nič zložito počítať. Naše agentúra pre vás vypočíta predbežnú cenu do 15 minút na tejto stránke. Nebojte sa a napíšte nám.