Normovaná strana

Výklad pojmu 1 NS nie je jednotný, počíta a väčšinou zo zdrojového textu, niekedy však aj z cieľového (preloženého textu). Definuje sa ako 30 riadkov po 55 úderov, resp. 60 úderov, výnimočne 40 úderov vrátane medzier. Teda najčastejšie ako 1650 a 1800 údreov vrátane medzier. Prípadne 1500 úderov bez medzier.

Normovaná strana sa niekedy definuje orientačne ako 250 slov, pričom počty slov sa líša podľa jednotlivých jazyok. Strany sa spravidla zaokrúhľujú na 1 alebo 2 desatinné miesta, niekedy sa každá začatá strana počíta ako celá, prípadne sa zaokrúhľuju počty normovaných strán na polstrany.

Pokiaľ je s prekladom spojená grafícká úprava, počítajú sa normované strany buď rovnako ako strany prekladu, častejšie však ako strany fyzické, príp optické. Najlpšie je preto sa informovať presne v prekladateľskej agentúre na podmienky výpočtu normovaných strán, prípadne si nechať spracovať presnú kalkuláciu.