Terminologický slovník či glosár – prečo ich mať vo firme?

Mať vlastný firemný terminologický slovník či glosár je v dnešnej dobe veľkou výhodou.
A my vám povieme, prečo.

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Terminologický slovník je ucelený slovník pojmov často špecifických pre daný odbor či oblasť. Jednotlivé inštitúcie a firemné subjekty ich vytvárajú pre lepšiu orientáciu a správne pochopenie termínov, ktoré sú s daným odborom spojené.

PRÍKLADY TERMINOLOGICKÝCH SLOVNÍKOV:

Terminologický slovník MV SR

https://www.minv.sk/?terminologicky_slovnik

Terminologický slovník Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

http://www.skgeodesy.sk/sk/terminologicky-slovnik/

GLOSÁR

Pod pojmom glosár si možno predstaviť hneď niekoľko vecí. Môže to byť stredoveký slovník, zoznam glos alebo zoznam slov doložených v starej pamiatke.

Najčastejšie však označuje slovník s výkladom nejasných slov, prípadne aj s ich prekladmi.

Glosár poskytuje výklad slov, pojmov alebo skratiek, ktorých význam nie je úplne jednoznačný. Ide vlastne o taký terminologický slovník.

Príklady glosárov:

Glosár Európskej justičnej siete

https://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_sk.htm

Glosár Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/education-and-training-glossary/v

Glosár EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html#A

 

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK A GLOSÁR V PRAXI

Inštitúcie a firmy vytvárajú svoje vlastné terminologické slovníky práve pre dobrú orientáciu v ich odbore. Je dôležité, aby s týmito slovníkmi pracoval každý, kto vytvára rôzne firemné materiály. Existencia glosára môže potom dosť výrazne ovplyvniť kvalitu týchto firemných materiálov. Je totiž dôležité, aby firma vystupovala navonok jednotne a mala jednotnú identitu. Terminologickým slovníkom sa dá predísť rôznym chybným prezentáciám či nepochopeniu.

Takýto slovník sa potom môže využiť pri vytváraní webových stránok, manuálov k výrobkom, návodov k strojom, či propagačných materiálov.

PREKLADY A TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Terminologický slovník je veľmi vhodné využívať aj v prekladateľstve. Môže sa totiž stať, že prekladateľ dané slovo preloží v rámci lingvistiky správne, ale významovo sa pre firmu nehodí. Nasledujúci príklad tento problém pekne ilustruje.

Firma chce preložiť firemné materiály, v ktorých používa slovo „composition“. Častým prekladom do slovenčiny je „kompozícia“, firma si ale v terminologickom slovníku výslovne praje prekladať toto slovo ako „zmes“.

Často sa tiež v glosároch uvádzajú správne názvy a preklady pozícií vo firme, skratiek či rôznych názvov.

Ak terminologický slovník využívate, je potrebné ho často aktualizovať a zaistiť k nemu prístup všetkým osobám, ktoré by ho mohli využiť. Vďaka tomu budú preklady kvalitnejšie a prezentácia inštitúcie či firmy jednotná a správna.