Preklady kníh

Len málo ľudí dokáže čítať knihy v pôvodnom jazyku, a práve preto existujú preklady kníh. Tento typ prekladu sa veľmi líši od ostatných prekladateľských disciplín, takže sa naň špecializuje len úzka skupina prekladateľov. Zaujíma vás, čo vyžaduje preklad knihy?

Literárny preklad kníh

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je literárny preklad dôležitou prekladateľskou činnosťou, je to, aby čitatelia z celého sveta mohli čítať literárne diela a zároveň sa dozvedieť viac o iných kultúrach. Ďalším dôvodom je, samozrejme, zvýšenie predaja knihy.

Bez prekladu kníh by ľudia nemohli získať množstvo dôležitých vedomostí o starovekých kultúrach, ani by sa nemohli obohatiť o inovatívne myšlienky moderných spisovateľov. Prekladanie kníh je v podstate umenie samo o sebe.

Rovnako ako napríklad technické alebo právne preklady, aj literárny preklad je samostatnou disciplínou, na ktorú sa špecializuje iba určitá skupina prekladateľov. Preklad kníh sa neobmedzuje len na klasické diela, ale zahŕňa všetky druhy kníh vrátane poviedok, básní, divadelných hier, cestovných sprievodcov a iných literárnych diel.

Čo vyžaduje preklad kníh?

Preklad knihy, na rozdiel od iných prekladov, je dlhodobá záležitosť, do ktorej je zapojený literárny prekladateľ a jazykový korektor, aby vytvorili dielo rovnakej kvality ako samotný originál. Preložený text knihy je vždy spracovaný v niekoľkých etapách. To, čo ho odlišuje od iných typov prekladov, je predovšetkým jeho estetická komunikačná funkcia.

Umelecké dielo, na rozdiel od informatívnych textov, bude mať určitý vplyv na čitateľa, ktorý musí prekladateľ vo svojej práci zohľadniť. Pri čítaní literárneho diela publikum vníma text so všetkými jeho významami a emóciami, ktoré vyvoláva. Vytvorenie takéhoto efektu je pomerne náročná úloha.

Z tohto dôvodu môže preklad knihy obsahovať určité odchýlky od originálneho vydania. Literárny preklad je teda interpretačným a tvorivým aktom, v ktorom prekladateľ voľne reprodukuje pôvodné prevedenie textu. V tomto procese musí posúdiť, ktoré prvky textu zachovať, ktoré presunúť do popredia a ktoré vynechať.

Ako rozpoznať kvalitný preklad knihy?

Zlatým pravidlom, ktoré platí pre akýkoľvek kvalitný preklad, nielen pre knihy, je, že preklad by nikdy nemal pôsobiť ako preklad. Spomeňte si na knihu zahraničného autora, ktorú ste naposledy čítali. Mali ste pocit, ako keby bola pôvodne napísaná v slovenčine? Ak áno, tak už viete, ako vyzerá kvalitný preklad knihy. Aké špecifické aspekty však musí spĺňať kvalitný preklad knihy?

  • Presnosť: hoci literárny preklad umožňuje menšie odchýlky v texte od pôvodného diela, presnosť obsahu je veľmi dôležitá. Jeden taliansky prekladateľ nesprávne interpretoval dvadsaťdolárovú bankovku ako faktúru, čím drasticky zmenil príslušnú dejovú scénu.
  • Citlivosť na formálne aspekty textu: jedným z najnáročnejších aspektov textu sú štylistické prvky, ako je rytmus, dynamika textu a rým. Okrem obsahu textu je potrebné preskúmať aj štruktúru samotného textu.
  • Vernosť originálu: ako už bolo spomenuté vyššie, dobrého prekladateľa najlepšie rozpozná jeho schopnosť preniesť pocit originálu do prekladu.
  • Zachovanie tónu autora: zmena tónu hlasu autora, napríklad premenou spisovnej formálnej reči na ležérne vety, môže výrazne uškodiť pôvodnému dielu a dokonca ho znehodnotiť.
  • Kreatívny prístup, ktorý spočíva vo výbere správnych synoným, umeleckých figúr a v štylistickom ladení textu, nie v zmene pôvodného významu alebo obsahu pôvodného textu.
  • Prispôsobenie sa publiku: preložený text by mal byť vždy zameraný na konkrétne publikum a prispôsobený kultúre a mentalite krajiny, pre ktorú je preložený.

Požiadavky na prekladateľov kníh

Literárny prekladateľ potrebuje nielen prekladateľské vzdelanie, ale naozaj dobrý zmysel pre jazyk a tiež hlbokú znalosť literatúry a kultúry, ktorou sa dielo zaoberá. Aby to mohol urobiť, mal by poznať všetky ostatné diela daného autora a pochopiť jeho štýl písania.

Literárny prekladateľ musí byť schopný rýchlo prechádzať z jedného jazyka do druhého, byť kreatívny a sprostredkovať význam pôvodného diela tak, aby sa čítalo plynule a aspoň tak dobre ako pôvodná kniha. Dalo by sa povedať, že literárny prekladateľ čiastočne hrá úlohu spisovateľa, pretože vytvára úplne nové plnohodnotné dielo.

Hlavná výzva pre prekladateľov kníh

Najväčšou výzvou prekladu knihy nie je správne zachytiť každé slovo a frázu v texte, ale poskytnúť čitateľom rovnaký zážitok z čítania ako pôvodný text. Literárny prekladateľ musí byť schopný umelecky analyzovať dané dielo a tiež pochopiť hlbší význam, ktorý sa skrýva za textom, aby sa zachoval štýl, tón a originalita autora.

Prekladateľ kníh tak zostáva verný hlasu pôvodného autora, ale prispôsobuje ho cieľovému publiku. Subjektivita je pri preklade umeleckého diela nevyhnutná, ale profesionálny prekladateľ sa bude snažiť zostať čo najobjektívnejší a zachovať zámer autora.

Špecializácia prekladateľa kníh

Prekladateľ môže pracovať ako nezávislý dodávateľ na voľnej nohe alebo ako zamestnanec prekladateľskej agentúry, či samotného vydavateľstva. Väčšina literárnych prekladateľov sa špecializuje iba na jedného autora alebo sa vymedzuje na konkrétny literárny žáner.

Autorské práva pri preklade kníh

Ďalším špecifikom pri preklade kníh, ktoré musia prekladatelia dodržiavať, je autorský zákon č. 185/2015 Z. z. Tento zákon sa zaoberá vzťahom medzi prekladateľom, prekladateľskou agentúrou, zákazníkom a samotným autorom diela. Pri publikovaní prekladu textu autora sa vyžaduje súhlas samotného autora alebo držiteľa autorských práv.

Objednávateľ prekladu je teda povinný uzavrieť zmluvu tak s autorom pôvodného diela, ako aj s prekladateľskou agentúrou. V zmluve o autorských právach sa uvádza, na aké účely bude preklad slúžiť a tiež, že nebudú porušené autorské práva k prekladu.

Preklady kníh: cena

Prekladanie kníh je veľmi časovo náročný proces. Čas potrebný na literárny preklad je často oveľa dlhší, než v akom bol vytvorený pôvodný text. Cena za preklad preto zvyčajne odráža čas potrebný na poskytnutie prekladu v najlepšej kvalite.

Ak by ste chceli zistiť cenu prekladu konkrétneho diela, neváhajte nás kontaktovať e-mailom a my vás budeme kontaktovať do 15 minút s cenovou kalkuláciou. Medzi naše najčastejšie žiadané služby patria preklady kníh z angličtiny.

Zajímavosti zo sveta prekladu kníh

Viete, ktorý slovenský autor si drží prvenstvo v preklade kníh? Je to spisovateľ Jozef Banáš, ktorého knihy boli preložené do 10 jazykov.

Na svete je doteraz najviac prekladanou knihou, samozrejme, Biblia, po ktorej okamžite nasleduje Malý princ od Antoina de Saint Exupéryho. Táto pôvodne francúzska kniha bola preložená do 300 svetových jazykov. Ďalším často prekladaným dielom je Pinocchio od Carla Collodiho, ktorý je k dispozícii vo viac ako 260 jazykoch.

Najčastejšie prekladaným autorom na svete je Agatha Christie, po ktorej nasleduje Jules Verne, po ktorom nasleduje samotný William Shakespeare. Ak vás zaujíma, ktoré dielo bolo prvé v histórii, ktoré bolo preložené, je to slávny Epos o Gilgamešovi, pôvodne napísaný pomocou starovekého klinového písma, ktorý sa objavil v Mezopotámii okolo roku 2000 pred n. l.