Projektový manažér v prekladateľskej agentúre

Neviete, čo robí projektový manažér a čo je jeho úlohou? V tomto článku vám predstavíme zručnosti, ktoré by mal mať projektový manažér, a povinnosti projektového manažéra v prekladateľskej agentúre.

Čo robí projektový manažér?

Pojem projektový manažér už pravdepodobne počul každý, ale možno neviete, čo si pod ním predstaviť. Na začiatok, projektový manažér je osoba, ktorá má na starosti riadenie projektu a zodpovedá za jeho dodanie v dohodnutom termíne v rámci rozpočtu a v určitom rozsahu.

Projektový manažér je pojem prevzatý z anglického „project manager“, čo možno preložiť aj ako koordinátor prekladateľských projektov. Táto pozícia nie je obmedzená na konkrétnu kvalifikáciu, ale týka sa každého, kto riadi projekty a má za úlohu zabezpečiť, aby boli dodané včas a v rámci určitého rozpočtu.

Aké sú povinnosti projektového manažéra?

Projektový manažér je v spoločnosti zodpovedný za celý rad činností, od plánovania až po dokončenie projektu. Táto osoba je teda zodpovedná za celý projekt a stará sa o všetko, čo s ním súvisí, ako je rozsah projektu, riadenie projektového tímu, súvisiace rozdelenie projektu na čiastkové úlohy, zdroje pridelené na projekt a tiež predvídanie možných rizík a prekážok. V konečnom dôsledku je teda projektový manažér zodpovedný za úspech a neúspech každého projektu.

Riadenie projektov zohráva ústrednú úlohu v mnohých rôznych odvetviach. Aj keď sa metodiky a výstupy môžu v jednotlivých odvetviach líšiť, úloha projektového manažéra zostáva pomerne konzistentná. Projektový manažér je predovšetkým zodpovedný za:

  • plánovanie a časové odhady,
  • rozpracovanie projektu na čiastkové úkoly,
  • dozor nad realizáciou projektu,
  • pravidelné podávanie písomných správ o stave projektu,
  • dodanie projektu v termíne  v rámci dodržania finančných limitov.

Projektový manažér nie je na všetko sám

Projektový manažment môže byť náročná práca, ale je dobré vedieť, že  na tejto pozícii máte veľa pomocníkov. Títo ľudia často pracujú spolu s členmi už vytvoreného tímu a používajú softvér alebo online nástroje špeciálne navrhnuté na zefektívnenie procesu.

Konkrétny softvér na manažment projektov závisí od projektu alebo spoločnosti, ale často obsahuje možnosť sledovať čas a rozpočet, vytvárať plány a zostavy alebo zdieľať kalendáre medzi viacerými tímami.

Aké schopnosti by mal mať?

Osoba na tejto pozícii zohráva kľúčovú úlohu v úspechu spoločnosti. Hoci súčasťou efektívneho riadenia projektov je mnoho technických zručností, zdokonalenie nasledujúcich piatich zručností môže človeku pomôcť vybudovať si pevné základy pre úspech v tomto odbore:

  • Vedenie: schopnosť efektívne viesť tím k dosiahnutiu cieľa
  • Komunikácia: kvalitná  komunikácia je dôležitá pre plnenie úloh, najmä s členmi tímu, dodávateľmi, zainteresovanými stranami a zákazníkmi
  • Organizácia: schopnosť stanoviť priority a vykonávať viacero úloh umožní hladký priebeh projektov
  • Kritické myslenie: kritická analýza a hodnotenie situácie pomáha predchádzať problémom skôr,  než nastanú
  • Zmysel pre humor: pozitívny prístup k projektu môže zmierniť stres a dodať pracovnému tímu energiu

Projektový manažér a náplň práce v prekladateľskej agentúre

Zamestnanec na tejto pozícii by mal mať znalosti prekladateľského odvetvia od A po Z. To znamená, že rozumie tomu, ako sa práca vykonáva, aký softvér sa musí použiť na preklad (napríklad CAT), ako softvér funguje a ako riešiť problémy so softvérom. Na základe svojich skúseností s prekladmi alebo korektúrami sa môžu stať dobrými mentormi, a preto majú autoritu u svojich podriadených.

Sprostredkovanie komunikácie

Osoba, ktorá potrebuje preklad, zvyčajne nie je členom tímu ľudí, ktorí preklad robia. Na procese prekladu sa podieľajú prekladatelia, redaktori, korektori a technický personál. Všetci musia navzájom komunikovať, aby sa práca dokončila.

Projektový manažér prekladu sa stáva jedinou vyhradenou kontaktnou osobou pre interakciu medzi klientom a prekladateľským tímom. Preto s vami všetky aspekty prekladu, od cenovej ponuky až po termín dodania, prediskutuje iba projektový manažér.

Zostavenie vhodného tímu

Aby bol váš preklad vyhotovený tými najlepšími odborníkmi na daný jazyk a profesionálmi vo svojom odbore, projektový manažér zostaví prekladateľský alebo lokalizačný tím so zručnosťami, ktoré zodpovedajú téme a štýlu zdrojových dokumentov. Kvalifikovaný projektový manažér preto zabezpečí, aby váš projekt realizovali skúsení prekladatelia pre daný jazyk a predmet.

Cenová ponuka

Ak sa rozhodnete využiť služby prekladateľskej agentúry, v prvom rade vás bude zaujímať cenová ponuka. Hoci väčšina agentúr používa softvér, ktorý túto prácu vykonáva automaticky, zvyčajne je potrebné zapojiť projektového manažéra. Na základe typu zákazníka a vhodného prekladateľa vám poskytne cenovú ponuku a zabezpečí, aby bol dodržaný vhodný rozpočet a primerané marže.

Jazykové schopnosti

Projektový manažér musí byť schopný posúdiť dokumenty, ktoré dostane na preklad, na základe potrieb jednotlivých jazykov a štýlov. Táto osoba preto vie, kedy je preklad naozaj časovo náročný a kedy prekladateľ alebo korektor jednoducho pracuje pomaly. Okrem toho môže preložiť alebo opraviť malú prácu, čím ju urýchli, pretože zníži počet potrebných postupov.

Riešenie nezrovnalostí v preklade

Na typickom prekladateľskom projekte sa podieľajú minimálne traja ľudia, a to prekladateľ, editor a korektor. Ak sa medzi týmito špecialistami vyskytnú názorové rozdiely, prediskutujú sa s projektovým manažérom, ktorý ich pomáha riešiť, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť chýb, vynechania určitých javov v jazyku alebo nepresných informácií. Vedúci projektu môže požiadať klienta o vyjadrenie v rôznych fázach procesu prekladu alebo lokalizácie a ponúknuť svoj vlastný názor, ak ho považuje za užitočný.

Odovzdanie a vyhodnotenie prekladu

Na konci projektu s vami projektový manažér prekladu prediskutuje všetky aspekty projektu a požiada vás o spätnú väzbu. Okrem toho ohodnotí výkon a kvalitu výstupov jednotlivých prekladateľov a editorov. Dobrý projektový manažér vždy vykoná poprojektové hodnotenie, aby skontroloval kvalitu výstupov, zhrnul získané skúsenosti a prípadne navrhol odporúčania na zlepšenie procesov v budúcnosti.

Aký má projektový manažér plat?

Ako vidíte, projektový manažér je dôležitý nielen pre úspech akéhokoľvek prekladateľského alebo lokalizačného projektu. Viacjazyčný projekt možno zvládnete aj bez projektového manažéra, ale kvôli stresu a neistote sa vám to pravdepodobne neoplatí. A aké je ocenenie tejto pozície? Závisí to od mnohých aspektov, pričom najväčšiu úlohu zohrávajú skúsenosti.