Technická angličtina

Technická angličtina nachádza uplatnenie takmer v každej profesii a zvyčajne začína tam, kde bežný používateľ jazyka prestáva rozumieť reči alebo textu. V tomto článku sa dozviete, kde sa bežne stretávate s technickou angličtinou a akú základnú slovnú zásobu by začínajúci inžinieri rozhodne nemali prehliadnuť.

Čo je technická angličtina?

Technická angličtina, niekedy označovaná aj ako obchodná angličtina alebo profesionálna angličtina, sa používa takmer v každej pracovnej situácii. Mnohé kurzy technickej angličtiny sa preto zameriavajú na konkrétne povolania. Každé povolanie má totiž svoj vlastný slovník a gramatiku.

Technická angličtina sa zvyčajne líši v závislosti od zvoleného odboru. Ak sa ho chcete začať učiť, je dôležité mať to na pamäti. Inžinieri môžu napríklad potrebovať poskytnúť podrobné pokyny o výrobnom procese pomocou aktívnych slovesných tvarov. Preto je dôležité vedieť, na aký účel sa potrebujete naučiť technickú angličtinu, a podľa toho prispôsobiť proces učenia.

Kde sa stretnete s technickou angličtinou?

Technická angličtina začína tam, kde znalosti priemerného používateľa jazyka prestávajú stačiť na adekvátne porozumenie textu alebo reči. Príkladom z reálneho života by pravdepodobne bolo, keď vám tlačiareň oznámi, že potrebuje nový toner alebo „a new cartridge“.

Ak si pozriete príručku k tlačiarni, môžete nájsť ešte viac odbornej angličtiny plnej špecifických termínov, skratiek a významov, ktorým nie je vždy ľahké porozumieť. Existujú rôzne typy tonerov a toto je pravdepodobne najtechnickejšia časť tlačiarne.

Informatika a iné odbory

Ďalším príkladom reálneho využitia technickej angličtiny je informatika. Ako možno viete, oblasť informatiky sa uplatňuje vo všetkých oblastiach života takmer v každom štáte na svete. Hoci ľudia nemusia hovoriť rovnakým jazykom, všetci používajú rovnaký jazyk strojového kódovania. Základy technickej angličtiny poskytujú spoločnú slovnú zásobu a gramatiku, ktoré spájajú svetové počítačové vedy.

To isté platí napríklad pre poľnohospodárstvo, automechaniku, biotechnologické inžinierstvo a pod. Bez ohľadu na to, o akú zložitú tému ide, technická angličtina ju rozdeľuje na jednoduché „ingrediencie“. Hoci sú jednoduché, priemernému hovoriacemu pravdepodobne vôbec nebudú zrozumiteľné.

Rozdiel medzi bežnou a technickou angličtinou

Technická angličtina zjednodušuje pomerne zložité pravidlá štandardnej angličtiny a nahrádza zložitú terminológiu jednoduchšími synonymami. Tým sa znižuje celková zložitosť textu a uľahčuje sa porozumenie dokumentácie jednotlivými používateľmi. Základné pravidlá technickej angličtiny sú tieto:

  • vety by nemali byť dlhšie ako 20 slov v prípade procesov alebo 25 slov v prípade opisných viet,
  • odseky by nemali obsahovať viac ako šesť viet,
  • je potrebné vyhnúť sa slangu alebo žargónu,
  • činný rod je vhodnejší, trpnému rodu sa treba vyhnúť,
  • po sebe nasledujúce kroky by sa mali písať v samostatných vetách, a nie v jednej dlhej vete,
  • gerundiá a prítomné príčastia sa nepoužívajú,
  • všade, kde je to možné, by sa mali používať členy „a“ a „the“,
  • uprednostňujú sa jednoduché slovesné časy (t. j. minulý, prítomný a budúci),
  • všetky pokyny by mali byť čo najpresnejšie, aby sa predišlo nejednoznačnosti.

Príklady štandardnej a technickej angličtiny

Štandardná angličtina Technická angličtina  Preklad do slovenčiny
All levers must be turned slowly in order to prevent strong steam jets which can damage both hose lines and components. Turn all levers slowly to prevent strong jets of steam. Steam can damage hose lines and components. Pomaly otáčajte všetkými páčkami, aby ste zabránili vzniku silných prúdov pary. Para môže poškodiť hadicové vedenia a súčiastky.
   All levers must be closed manually. Close all levers by hand. Rukou zavrite všetky páčky.
 Standing close to the levers when the system is under pressure is not recommended. Do not stay near the levers, if the system is pressurized. Ak je systém pod tlakom, nezdržujte sa v blízkosti páčok.
Allocate a task to a technician. Give the technician a task. Prideľte úlohu technikovi.
 Eliminate all sharp edges. Remove all sharp edges. Odstráňte všetky ostré hrany.

Technická angličtina: slovíčka pre inžinierov

Nižšie uvádzame zoznam slov, ktoré by mal poznať každý mladý inžinier. Tieto odborné slová vám pomôžu zlepšiť si slovnú zásobu v angličtine a dosiahnuť lepšie výsledky vo svete technológií. Ak vás zaujíma iná oblasť, skúste si pomocou prehliadača Google vyhľadať dokumenty v technickej angličtine (najlepšie vo formáte PDF), ktoré sú už priamo zamerané na konkrétny odbor.

Analysis Analýza alebo podrobné skúmanie niečoho
Automation Používanie automatizovaných zariadení namiesto pracovnej sily
Balance Rovnomerné rozdelenie niečoho
Calculation Výpočet stanovenej sumy
Consultation Žiadanie o radu odborníka
Depth Miera hĺbky niečoho
Dimension Aspekt alebo uhol pohľadu na stav niečoho
Engine Stroj, ktorý premieňa určitú formu energie na jej mechanický ekvivalent
Electronics Veda o navrhovaní obvodov pomocou ich komponentov
Fabrication Proces navrhovania a výroby niečoho
Friction Trenie alebo odpor povrchu pri pohybe po inom povrchu
Generator Generátor – stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu na jej elektrický ekvivalent
Hydraulic Kvapalina pohybujúca sa v uzavretom priestore pod tlakom
Intersection Bod, kde sa pretínajú dve alebo viac vecí
Machine Zariadenie, ktoré využíva silu na vyvíjanie sily a riadenie svojho pohybu na vykonanie činnosti
Manufacturing Vyrábať niečo vo veľkom meradle
Oscilloscope Zariadenie používané na kontrolu oscilácií pre CRT
Precision Miera presnosti niečoho
Propulsion Pohon alebo činnosť tlačenia vpred
Refine Priemyselný proces odstraňovania nečistôt
Regulation Proces riadenia a udržiavania niečoho
Suspension Odľahčenie vozidla na kolesách pomocou tlmičov a pružín (odpruženie)
Technology Keď sa veda a poznatky využívajú na praktické účely
Transmission Proces odosielania
Valve Zariadenie, ktoré ovláda koridor prúdenia vzduchu cez potrubie alebo kanál
Vibration Periodický pohyb vibrácií
Weight Miera hmotnosti alebo relatívnej hmotnosti telesa
Weld Proces spájania kovových častí zahriatím povrchov na veľmi vysokú úroveň