Prekladateľská doložka

Prekladateľská doložka je neoddeliteľnou súčasťou úradného prekladu. Premýšľate, kedy ju budete potrebovať a ako ju získať?

Čo je prekladateľská doložka?

Prekladateľskú doložku možno definovať ako osvedčenie o preklade, ktoré vyhotovil úradný prekladateľ. Doložka preto zároveň potvrdzuje, že vyhotovený úradný preklad je totožný s pôvodným znením originálneho dokumentu.

Prekladateľská doložka sa stáva neoddeliteľnou súčasťou prekladu a je pevne spojená s prekladom a originálom dokumentu (alebo jeho overenou kópiou), ku ktorému je pripojená. Forma prekladateľskej doložky je kodifikovaná. Je opatrená okrúhlou pečiatkou, menom prekladateľa, druhom prekladu, dátumom a číslom, ktoré sa zapíše do prekladateľského denníka.

Kedy je vyžadovaná prekladateľská doložka?

Ak musíte štátnym úradom predložiť dokumenty, ktoré nie sú v úradnom jazyku, alebo ak jednáte s úradmi v zahraničí, budete potrebovať úradný preklad s overením. Najčastejšie prípady, v ktorých je potrebný preklad s prekladateľskou doložkou, sú tieto:

  • preklad osobných dokladov v zahraničí (rodný list, občiansky preukaz, sobášny list, vysokoškolský diplom a pod.),
  • preklad právnych dokumentov (zmluva, závet, žaloba a pod.),
  • svadba s cudzincom alebo manželstvo v inej krajine,
  • zamestnanie v cudzine,
  • účasť na zahraničnom súde,
  • styk s cudzineckou políciou,
  • overenie zahraničného pobytu,
  • poberanie dôchodku v zahraničí.

Čo potrebujete na vyhotovenie úradného prekladu s prekladateľskou doložkou?

Na preklad s prekladateľskou doložkou budete najprv potrebovať originálny text dokumentu alebo jeho notársky overenú kópiu. Overenú kópiu by ste si mali zaobstarať,, ak si chcete originál dokumentu uchovať pre budúce použitie, najmä v prípade osobných dokumentov a právnych listín.

Ak je preklad určený na použitie v zahraničí, kópiu dokumentu musí overiť priamo notár, nie notársky tajomník alebo iné orgány.

Ďalším krokom je nájsť úradného prekladateľa alebo sa obrátiť na prekladateľskú agentúru, ktorá vám poskytne úradný preklad s doložkou. Nezabudnite si tiež overiť, či úrady jednotlivých krajín vyžadujú aj apostilu alebo superlegalizáciu, čo je vyššie overenie prekladu.

Kde vám postačí úradný preklad s prekladateľskou doložkou?

Samotný úradný preklad bude postačovať len v krajinách Európskej únie a v členských krajinách medzinárodnej zmluvy o oslobodení od povinnosti overovania pravosti dokumentov. V krajinách, ktoré sú signatármi Dohovoru o apostile, budete potrebovať apostilu. Úradný preklad s overením prekladateľa sa vždy odovzdáva osobne. Nemožno ho teda posielať e-mailom ako iné preklady.