Úradný prekladateľ

Úradný prekladateľ či tlmočník je osoba, ktorá je zapísaná na zozname úradných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti. Úradného tlmočníka vymenúva Ministerstvo spravodlivosti a na výkon svojej profesie musí získať okrúhlu úradnú (modrú) pečiatku. Viete, v akých situáciách môžete potrebovať úradného prekladateľa alebo tlmočníka a prečo je tento typ prekladu dôležitý?

V tomto článku nájdete:

 • Kto je tlmočník
 • Kto je úradný prekladateľ
 • Kto sa môže stať úradným prekladateľom
 • Kedy potrebujete úradného prekladateľa alebo tlmočníka.
 • Prečo je úradný preklad dôležitý

 

Kto je tlmočník?

Tlmočník je osoba, ktorá je profesionálne spôsobilá na ústne tlmočenie reči z východiskového jazyka do cieľového jazyka. tlmočenie jazyka možno vykonať konzekutívne alebo simultánne. Pri tejto profesii nestačí len dokonale ovládať samotný jazyk, ale je potrebné vedieť aj rýchlo analyzovať reč rečníka a byť pohotový.

Kto je úradný prekladateľ?

Úradný prekladateľ je fyzická osoba zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Činnosť úradných prekladateľov upravuje zákon. Vymedzuje aj orientačnú finančnú odmenu pre úradného prekladateľa či tlmočníka.

Kto sa môže stať úradným prekladateľom?

Podmienky na zápis tlmočníka, resp. prekladateľa do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 5 ZZTP (v skratke):

– získanie vzdelania vo zvolenom odbore, t. j. v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (napr. vysokoškolské vzdelanie v danej jazykovej kombinácii, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo úspešné absolvovanie štátnej skúšky, získanie jazykového certifikátu, prípadne úspešné absolvovanie maturitnej skúšky;

– úspešné absolvovanie odbornej skúšky tlmočníka/prekladateľa vo zvolenom odbore;

– úspešne absolvovať odborné minimum v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké a tlmočnícke ústavy na to poverené ministerstvom. Ich obsahom sú najmä právne predpisy týkajúce sa prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, forma a obsah prekladateľského úkonu a iné;

– po získaní vzdelania v odbore vykonávanie praxe v odbore v trvaní min. 5 rokov a zároveň aj ku dňu podania žiadosti;

– byť spôsobilý.

 

Úradného prekladateľa musí následne vymenovať Ministerstvo spravodlivosti a to zvyčajne skúma žiadateľovu právnu terminológia. Keď Ministerstvo spravodlivosti vymenuje kandidáta za úradného prekladateľa, je povinný zložiť sľub, ktorý ho zaväzuje dodržiavať etický kódex úradného prekladateľa.

Prekladateľ si potom nechá vyhotoviť prekladateľskú pečať, známu aj ako okrúhla pečiatka. Táto pečiatka obsahuje oficiálny znak Slovenskej republiky, meno prekladateľa a informáciu, v akom jazyku prekladá.

Kedy potrebujete úradného prekladateľa alebo tlmočníka?

Úradný prekladateľ alebo tlmočník je potrebný vždy, keď zahraničné osoby rokujú so slovenskými úradmi alebo naopak, keď vy ako slovenský občan rokujete so zahraničnými inštitúciami, napríklad keď sa uchádzate o zamestnanie v zahraničí. Medzi typické situácie, pri ktorých je potrebný úradný prekladateľ alebo tlmočník, patria:

 • Svadba v cudzine
 • Manželstvo s cudzincom
 • Štúdium v zahraničí
 • Práca v zahraničí
 • Poberanie dôchodku v zahraničí
 • Legalizácia pobytu v zahraničí
 • Vybavovanie úradných záležitostí v zahraničí
 • Spolupráca s cudzineckou políciou

Prečo je úradný preklad dôležitý?

Úradný preklad dokumentu slúži predovšetkým na zabezpečenie vašej právnej ochrany. Ak vám dokument preložil úradný prekladateľ, bude opatrený doložkou a okrúhlou pečaťou prekladateľa. Preklad bude potom neoddeliteľne zviazaný s originálnym dokumentom. Pred vystavením vášho overeného prekladu, je dobré si zaobstarať notársky overenú kópiu, ktorá vám umožní ponechať si originál dokumentu.