Ako pripraviť podklady na preklad – kompletná príručka

K úspechu vášho prekladateľského projektu prispieva mnoho faktorov. Skôr než sa náš prekladateľský tím pustí do práce na vašom dokumente, sú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste celý proces urýchlili a zároveň znížili vaše celkové náklady. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je nevyhnutné, aby ste si okrem samotného dokumentu pripravili aj podrobné pokyny. Neviete aké? Tak pokračujte v čítaní tohto článku.

V tomto článku sa dozviete, aké pokyny je potrebné zadať

 • Špecifikujte krajinu, pre ktorú je preklad určený
 • Špecifikujte typ dokumentu, jeho účel a publikum
 • Skontrolujte správnosť a kompletnosť dokumentu
 • Zvoľte optimálny formát dokumentu
 • Špecifikujte, ako budete preklad distribuovať
 • Zistite, koľko máte času na preklad
 • Oznámte všetky špecifické požiadavky
 • Možnosti zaslania objemnejších dokumentov

Špecifikujte krajinu, pre ktorú je preklad určený

V prvom rade by ste si mali ujasniť, pre ktorú krajinu je Váš preklad určený. Preložiť texty bez špecifickej lokalizácie môže byť v niektorých prípadoch pomerne náročné. Aj keď pravdepodobne viete, do akého jazyka potrebujete texty preložiť, pamätajte, že niektoré jazyky sa líšia v závislosti od miesta.

Ide sa predovšetkým o jazyky, ktorými sa hovorí v niekoľkých krajinách. Medzi ne patrí napríklad angličtina, španielčina, francúzština, portugalčina a čínština. Preto v prvom rade zvážte, pre aký región alebo krajinu sú vaše preklady určené.

Povedzme, že chcete získať preklad dokumentov zo slovenčiny do španielčiny, čo je pomerne bežná požiadavka. Na svete existuje mnoho krajín a regiónov, v ktorých sa hovorí po španielsky, ale môžu používať rozdielnu terminológiu a dokonca aj gramatiku. Zatiaľ čo sa niektorí prekladatelia špecializujú na preklady do všeobecnej španielčiny pre hovoriacich zo Španielska, iní sa zameriavajú na americký hispánsky trh.

Potrebujete lokalizáciu?

Ak vaše dokumenty obsahujú nejaké obrázky, grafiku alebo symboly, zvážte, či nie sú pre publikum v danej krajine irelevantné, alebo dokonca nevhodné. Najužitočnejšie je spravidla odstrániť všetky vizuály, ktoré sú jedinečné iba pre originálny jazyk alebo kultúru krajiny, a následne zvážiť, či ich nenahradiť vhodnejšími.

Špecifikujte typ dokumentu, jeho účel a publikum

Projektového manažéra prekladateľskej agentúry je nutné informovať o tom, o aký typ dokumentu ide a pre akú skupinu ľudí ho potrebujete preložiť. Dobrá znalosť cieľového publika prekladateľskej agentúre umožňuje vybrať pre Vás najvhodnejšieho prekladateľa, prípadne prekladateľský tím, ktorý sa špecializuje na daný jazyk aj odbor, a zaistiť vám preklad tej najvyššej kvality. Pri bližšom určení dokumentu a cieľového publika Vám môžu pomôcť nasledujúce otázky:

 • O aký typ dokumentu ide a na čo slúži? Je určený na informačné alebo marketingové účely?
 • Prekladáte príručku, marketingový materiál, skript, softvér, webové stránky alebo zmluvy?
 • Kto napísal dokument? Bol autorom laik, odborník alebo výrobca?
 • Aká je zamýšľaná cieľová skupina? Zákazníci, špecialisti alebo dodávatelia? Aký je požadovaný tón (neformálny alebo formálny)?

Výsledný preklad sa môže líšiť v závislosti na tom, či mu má porozumieť bežný čitateľ, alebo je určený napríklad pre úradníkov, právnikov či lekárov, a vyžaduje teda presný preklad všetkej terminológie a formálny štýl jazyka. Ak sú texty určené na marketingové účely, preklad bude voľnejší a tón jazyka uvoľnenejší.

Preklad odborných textov

Pamätajte na to, že prekladateľ musí predovšetkým dobre rozumieť vášmu dokumentu. To znamená, že k odborným prekladom, ako sú právne zmluvy, lekárske správy, technické manuály a pod., je nutné využiť odborníka na danú tému.

Ak potrebujete, aby sa zachovala špecifická terminológia, ktorú napríklad používate vo vašej firme, je veľmi užitočné dodať agentúre takisto terminologický slovník, ktorý obsahuje vysvetlenie, definíciu a ukážky viet pre:

 • názvy značiek a sloganov,
 • jazyk špecifický pre daný odbor,
 • použité skratky.

Účel terminologického slovníka

Ak Váš prekladateľský projekt zahŕňa väčšie množstvo dokumentov a obsahov, vytvorením terminologického slovníka sa na začiatku celého procesu stanoví špecifická terminológia pre všetky vaše dokumenty.

Vyhotovenie terminologického slovníka znamená nájsť určitý počet slov (ten závisí na veľkosti celého projektu) v  spolupráci s vašimi odborníkmi. Hoci zostavenie terminologického slovníka predlžuje čas celého prekladateľského procesu, vo výsledku ho uľahčí a zaistí vám konzistentnú terminológiu vo všetkých vašich dokumentoch.

Skontrolujte správnosť a kompletnosť dokumentov

Verte, či nie, k väčšine zdržaní v prekladateľských projektoch dochádza preto, že klienti nedodajú agentúre kompletné dokumenty alebo texty v  ich dokumentoch obsahujú veľké chyby. Dokumenty tak musia byť vrátené na opravu a celý priebeh prekladu sa môže spomaliť.

Je vhodné, aby ste sa vždy uistili, že texty, ktoré posielate prekladateľskej agentúre sú v poriadku, a teda vo finálnej podobe a bez chýb. Ideálne by bolo, aby vaše dokumenty skontrolovalo niekoľko ľudí. To vám zaistí presnosť, zrozumiteľnosť a úplnosť textu. Zamerať by ste sa mali predovšetkým na:

 • jazykové chyby,
 • chyby v interpunkcii,
 • celkové rozloženie textu, tučné písmo a kurzívu,
 • formátovanie čísel a dátumov.

Pri väčších projektoch je vyššia pravdepodobnosť, že budete musieť v dokumente spraviť niekoľko drobných zmien v priebehu prekladu. To je celkom bežné. Majte na pamäti, že zmeny na poslednú chvíľu môžu ovplyvniť výsledný preklad a spôsobiť zdržanie.

Zvoľte optimálny formát dokumentu

Ak je to možné, posielajte k prekladom dokumenty, ktoré je možné upravovať. Uistite sa, že zdrojové súbory sú v upraviteľnom formáte, medzi ktoré patria formáty MS Office, Google Docs, súbory Adobe Illustrator a Indesign či webové súbory, ako je XML a HTML.

Ak máte dokumenty iba v neupraviteľnom formáte, ako napríklad PDF, väčšinou si s nimi prekladateľské agentúry taktiež vedia poradiť. Celý proces sa tým však pravdepodobne skomplikuje a predĺži. Vo výslednom preklade sa takisto často zmení rozloženie textu, čo môže vyžadovať zásah grafika v rámci desktop publishingu.

Čím kvalitnejší je zdrojový súbor, tým rýchlejšie bude preklad hotový a projekt vás vyjde lacnejšie. Prednostne posielajte súbory vo formáte docx alebo rtf namiesto neupraviteľného PDF, pretože je pre prekladateľov ľahšie s nimi pracovať.

Prekladatelia spravidla používajú špeciálny softvér na extrahovanie textu a preformátovanie súborov v iných jazykoch, ktorý nefunguje pre súbory PDF. To je dôvodom, prečo by ste mali uprednostniť iné súbory.

Použite vhodný font

Veľmi užitočné takisto bude, keď vo vašom dokumente použijete písma Unicode. Ide o sadu znakov, ktoré sú použiteľné pre väčšinu jazykov a písma. Typickými fontami Unicode sú napríklad Times New Roman, Arial či Tahoma.

Už ste sa niekedy stretli s textom,  v ktorom boli niektoré písmená nahradené otáznikmi a štvorčekmi? K tomu dochádza, ak nie je v dokumente použitý Unicode. Na týchto miestach pravdepodobne boli pôvodne použité diakritické znamienka špecifické pre konkrétny jazyk.

Zachovajte jednoduché formátovanie

Rôzne jazyky majú okrem diakritických znamienok takisto odlišné textové formátovanie. Mnoho ázijských jazykov sa píše zhora, zatiaľ čo niektoré dialekty Blízkeho Východu, ako je napríklad perzština, urdčina a pod., sa píšu sprava doľava.

Počas prekladu môže dôjsť k tomu, že celý text bude neusporiadaný  z dôvodu zmeny formátu a štruktúry vety. Oprava týchto nedostatkov býva zdĺhavá a predĺži čas prekladu. Zachovaním základnej štruktúry a ľahko čitateľného obsahu sa týmto opravám môžete vyhnúť.

Špecifikujte, ako budete preklad distribuovať

Vášmu prekladateľskému tímu dajte vždy vedieť, ako budete preložený text distribuovať. Teda, či bude výsledkom dokument PDF, na stiahnutie alebo na tlač, alebo bude preklad určený na publikáciu na webových stránkach. Každý typ publikácie so sebou nesie iné požiadavky.

Na preklady webových stránok bude potrebné vyjasniť si viac detailov, napríklad či budete potrebovať preložiť metadáta, lokalizovať grafiku, prispôsobiť SEO, a pod.

Všetky tieto informácie je dôležité poskytnúť agentúre vopred, aby v záverečnej fáze prekladu nedošlo k prekročeniu rozsahu prekladu, termínu dodania a takisto celkového rozpočtu.

Zistite, koľko máte času na preklad

Odborníci z prekladateľskej agentúry analyzujú dokumenty, ktoré im pošlete, a povedia vám odhadovaný dátum dodania prekladu. Napriek tomu je dôležité, aby ste ich dôsledne informovali o tom, či máte nejaké časové obmedzenie ohľadom najskoršieho termínu dokončenia, ako je napríklad dátum odoslania súboru na distribúciu, uvedeniu produktu na trh, a pod.

Tím profesionálov môže svoj pracovný postup prispôsobiť tak, aby tento termín dodržali, ak je to možné. Ak vám preklady ponáhľajú, zvážte, či sa neoplatí investovať do expresných prekladov. Dodanie prekladu v expresnom termíne je síce finančne náročnejšie než v štandardnej lehote, pretože vyžaduje zapojenie viacerých prekladateľov, ale stále vás môže stáť oveľa menej než zmeškanie dôležitého termínu.

Oznámte všetky špecifické požiadavky

Pamätajte, že kvalitná komunikácia je rozhodujúca pre úspešné a včasné dokončenie vašich projektov. Buďte preto pripravení a ochotní odpovedať na všetky otázky projektového manažéra, ktorý bude mať vaše preklady na starosť. Tým zaistíte, že výsledný preklad bude presne podľa vašich predstáv.

Dodržiavanie vyššie uvedených krokov a vytvorenie jasnej, a otvorenej komunikácie s vašim prekladateľským tímom vám pomôže, aby váš projekt prebehol hladko. Ak venujete dostatok času príprave dokumentov na preklad, zaistíte tým, že váš projekt bude dokončený v rámci vopred dohodnutého rozpočtu a termínu.

Zachovanie tónu a hlasu vašej značky

Ak chcete zaistiť, aby bol vo výslednom preklade zachovaný tón a hlas, ktorý používate pre vašu značku, mali by ste prekladateľskej agentúre dodať príručku pre používanie špecifických pravidiel z hľadiska textového obsahu. Tá by mala obsahovať nasledujúce prvky:

 • tón – formálny či neformálny,
 • hlas – aktívny či pasívny,
 • preferovaný štýl interpunkcie a veľkých písmen.

Možnosti zaslania objemnejších dokumentov

Ak posielate veľké súbory e-mailom, komprimujte ich dokopy pomocou známych programov, ako je WindowsZip. Skúste sa vyhnúť používaniu menej bežných komprimovacích programov, pretože súbory sa môžu stať nepoužiteľnými. Zvážte použitie online schránok pre nahratie súborov, ktoré sú príliš veľké pre poslanie e-mailom.

Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadom prípravy dokumentov na preklad, kontaktujte nás. Ak potrebujete preložiť dokument, pošlite nám ho e-mailom alebo prostredníctvom online formulára a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku. Vypracovanie cenovej ponuky je bezplatné.