Marketingové preklady vám pomôžu získať zákazníkov v zahraničí

 Pri expanzií na medzinárodný trh je nevyhnutné investovať do prvotriedneho marketingu, ktorý rezonuje s cieľovým publikom. Prvým krokom a zároveň jediným spôsobom, ako to urobiť správne, je s ním efektívne komunikovať jeho rodným jazykom prostredníctvom špičkových marketingových prekladov.

 

Aké výhody prináša marketingový preklad?

Prekladateľský trh sa za posledných desať rokov zdvojnásobil a neočakávame, že by sa tento rastúci trend v dohľadnej dobe spomalil. Dôvodom je, že stále viac spoločností rozširuje svoje pôsobenie za hranice domáceho trhu. Sami, pravdepodobne, dobre viete, ako to vo svete obchodu chodí: dopyt zvyšuje ponuku a naopak.

Marketingový preklad materiálov do miestneho jazyka je ideálnym spôsobom, ako začať s globálnou marketingovou stratégiou. Vďaka prekladateľským agentúram môžu teraz marketingové tímy, ako je ten váš, rozšíriť dosah svojich marketingových kampaní na digitálnom trhu. Táto dostupnosť marketingových prekladov so sebou prináša mnoho príležitostí pre obchodný rast.

Vstup na nový trh

Iba v Číne je viac než jedna miliarda používateľov internetu a získanie k tak rozsiahlemu trhu online nakupujúcich môže byť prínosom pre predajný potenciál Vašej spoločnosti. Na to budete potrebovať preklad vášho marketingového obsahu do čínštiny.

Ak tento príklad nepovažujete za adekvátny a Čína sa vám zdá ako nedosiahnuteľný trh, spomeňte si napríklad na slovenské mliečne výrobky, ktoré sa v Číne tešia čím ďalej, tým väčšej obľube, ako sa ukázalo aj na výstave v Ning-po.

Konkurenčné výhody

Väčšina spoločností bude pri uvádzaní svojich produktov a služieb na nový trh spoliehať na určitú formu prekladu a lokalizácie, ale nie všetci si zaistia profesionálne služby a nie všetkým sa podarí uspieť. Pokiaľ budete venovať dostatočnú pozornosť kvalite a efektivite vašich prekladov, môžete byť o krok vpred pred ostatnými spoločnosťami.

Prečo potrebujete marketingové preklady?

Vo svete marketingu nie je jazyk len cestou k srdciam spotrebiteľov, ale taktiež k ich peňaženkám. Vraví sa, že dobrý marketing predáva viac pocit než službu alebo produkt. Ak chcete osloviť nových zákazníkov, musíte zabezpečiť, aby sa cítili tak, akoby ste daný produkt vyrobili priamo pre nich. Ak je publikum z inej krajiny, hovorí cudzím jazykom a pochádza z odlišnej kultúry, musíte zmeniť spôsob, akým s ním budete komunikovať.

Preložiť informácie nestačí

Preložiť informácie spôsobom, aby boli zrozumiteľné v cieľovom jazyku, je základom kvalitného prekladu, ale pre obchodné účely to, bohužiaľ, nestačí. Nezabúdajte, že spotrebitelia majú možnosť výberu medzi vami a vašou konkurenciou. Kľúčom na dosiahnutie toho, aby si vybrali práve vás, je predovšetkým spôsob, akým im informácie podáte.

Inými slovami, vaša firma by nemala pristupovať k vstupu na medzinárodný trh ako k rozšíreniu Vašej doterajšej marketingovej stratégie. Namiesto toho by ste mali kampane prispôsobiť preferenciám miestneho publika na cieľovom trhu.

Získanie dôvery a identifikácia značky

Keď je informácia doručená publiku v jeho vlastnom jazyku s povedomým nákupným zážitkom, vaša spoločnosť hneď zapôsobí ako dôveryhodná značka. Spotrebitelia sú radi, keď ich vnímate, a jedným zo spôsobov, ako im zaistiť dobrý pocit z vašich produktov, je hovoriť priamo k nim. Tu opäť vstupujú do hry starostlivo preložené marketingové informácie.

Čo vyžadujú marketingové preklady?

Každý, kto má nejaké povedomie o marketingu, dobre vie, že reklamné texty musia zaujať, byť čítavé a podávať informácie veľmi jasne a zrozumiteľne, aby plnili svoje obchodné ciele. To isté je potrebné zaistiť pri ich preklade.

Marketingový preklad označuje proces prekladu určeného pre všetky marketingové preklady a materiály medzi dvoma alebo viacerými jazykmi. Tento špecifický typ prekladu zahŕňa nielen prevod textu do iného jazyka, ale aj dodanie marketingovej informácie s ohľadom na kultúrne preferencie cieľového publika.

Obsah k marketingovému prekladu

Marketingový preklad zahŕňa preklad časti alebo celého vášho marketingového obsahu, ktorý má za úlohu osloviť vašu cieľovú skupinu. Môžu sem patriť:

 • texty na webe,
 • e-maily a newslettery,
 • príspevky na sociálnych sieťach,
 • PPC reklamy,
 • reklamné bannery,
 • popisy produktov,
 • tlačové správy,
 • obaly produktov,
 • letáky,
 • plagáty,
 • brožúry,
 • akékoľvek iné reklamné materiály.

 

Jazykové požiadavky na marketingové preklady

Pri procese akékoľvek prekladu je nevyhnutné  prispôsobiť štýl jazyka miestnej kultúre. Mechanický preklad by nielenže nedával zmysel, ale mohol by byť dokonca kultúrne nevhodný. To je jedným z dôvodov, prečo je dôležité, aby sa prekladateľ výborne orientoval v kultúre a zvykoch cieľovej krajiny.

Marketingové preklady idú samozrejme nad rámec jazykových presností, pretože vyžadujú vziať do úvahy aj ďalšie aspekty textu, ako sú jeho obchodné ciele. Prekladateľ  marketingových textov ovláda rôzne štýly písania, pretože cit pre jazyk je jedným z hlavných požiadaviek marketingového prekladu. V rámci marketingového prekladu je potrebné zohľadniť predovšetkým nasledujúce prvky:

 • kultúrne rozdielnosti, zvyky a tradície,
 • humor a vtipy,
 • idiómy a metafory,
 • slangové a jazykové konvencie,
 • slogany,
 • generačné rozdiely,
 • rodové rozdiely,
 • miestne použitie kľúčových slov,

Úskalia prekladu špecifických výrazov

Pri marketingovom preklade je potrebné dôsledne pristupovať k všetkým špecifickým výrazom pre zdrojový i cieľový jazyk, ako sú napríklad idiómy, ktoré neumožňujú priamy preklad do iných jazykov, alebo niektoré slovné obraty a slová, ktoré nemusia byť pre cieľovú kultúru prijateľné.  Prekladateľ marketingových textov musí správne predvídať kultúrne následky marketingovej informácie.

Nielen idiómy, ale  aj metafory sú v reklame a marketingu hojne uplatňované. Tým ale rozumie len publikum v pôvodnej krajine. Tieto výrazy sa  vo väčšine prípadov vôbec neprekladajú, pretože by mohli byť v cieľovej krajine problematické. To isté platí pre humor a vtipy, lebo aj tie sú zrozumiteľné iba pre hovoriacich zdrojového jazyka.

Profesionálny prekladateľ marketingových textov sa odchýli od doslovného prekladu a zváži vhodnú zámenu referencie v závislosti na cieľovej skupine. Výsledný preklad sa, pravdepodobne, nebude zhodovať s originálom, ale bude niesť rovnaké posolstvo.

Slogany v marketingovom preklade

Najväčším prekladateľským orieškom sú slogany. Slogany majú stelesňovať celú podstatu produktu a zaručiť, že sa vryje do pamäti širokej verejnosti. Problémom je, že väčšinu sloganov nie je možné použiť na zahraničných trhoch. Vymyslieť naozaj dobrý slogan nie je vôbec jednoduché, nedajbože ho ešte aj preložiť. Preklad sloganov preto spravidla vyžaduje  kreatívny zásah skúseného prekladateľa.

Príkladom nevhodného marketingového prekladu môže byť jeden starší slogan spoločnosti Pepsi, ktorý v origináli znel nasledovne: „Come alive! You‘re in Pepsi generation!“. Keď sa tieto slová pokúsili preložiť v Číne, vzišiel z toho nešťastný slogan, ktorý hovoril publiku, že Pepsi mala priviesť jeho predkov späť zo záhrobia. Je Vám asi jasné, že nielen predaj, ale aj povesť spoločnosti Pepsi tým v Číne značne utrpela.

Naopak príkladom naozaj podareného prekladu je český slogan spoločnosti Shell: „Aby váš motor skvěle Shell.“ V tomto prípade skoro ani nemožno hovoriť o preklade, lebo by sa celkom odchýlil od pôvodnej informácie  v originálnom jazyku, a dokonca by sa dalo povedať, že ho prekonal, čo sa kreativity týka. Posúďte sami, originálny slogan znie nasledovne: „You can be sure of Shell.“

Niektoré preklady sloganov sa ale dokázali zapísať do pamäti širokej verejnosti bez toho, aby sa príliš vzdialili od pôvodného znenia. Medzi nich patrí napríklad celosvetovo známy slogan značky L’Oréal: „Because you‘re worth it.“ Ten bol do slovenčiny preložený slovami: „Pretože vy za to stojíte.

Marketingové preklady, lokalizácia

Požadovaná úroveň lokalizácie bude závisieť od Vašich obchodných cieľov. V každom prípade je dôležitým faktorom rovnováha  medzi konzistenciou značky a lokalizáciou, ktorú je pri marketingovom preklade potrebné zvážiť. V závislosti od toho, do akej miery chcete lokalizovať hlas Vašej značky (brand voice), máte k dispozícii rôzne prístupy:

Ide o profesionálne prekladateľské služby, ktoré využívajú podniky, keď expandujú na globálny trh. Aj keď každý z nich znamená niečo iné, nemusia sa nutne vylučovať.  Nižšie si bližšie uvedieme, v čom sa tieto služby líšia.

Marketingový preklad

V znení, štruktúre a význame textu sú urobené potrebné zmeny tak, aby zodpovedali príslušnému štýlu a registru cieľového jazyka. Tento preklad vyžaduje prácu špecializovaného prekladateľa na marketing.

Lokalizácia

Rozsah zmien v texte sa môže líšiť v závislosti na cieľovej lokalite. Okrem prekladu zahŕňa aj ďalšie úpravy, aby výsledok zodpovedal kultúre cieľového jazyka. Typicky ide o prispôsobenie obrázkov, farieb, prípadne aj ďalšej grafiky a formátovania.

Profesionálne služby sú kľúčom k úspechu

Cesta, ktorou sa nakoniec vydáte, bude závisieť  od mnohých faktorov, vrátane cieľov vášho podnikania a výziev, ktorým na tejto ceste môžete čeliť. 

Nebudeme vám nič nahovárať, proces marketingového prekladu si vyžaduje veľa práce, ktorá sa nekončí jednou objednávkou. Preklad vašej marketingovej kampane nie je jednorazovou záležitosťou, ale procesom, ktorý sa neustále vyvíja s rozširovaním vášho podnikania.  Výsledky, ktoré vám preklad nakoniec prinesie, za to rozhodne stoja.

Ako získať marketingové preklady?

Je viac než dôležité spolupracovať s profesionálnou agentúrou, ktorá vám zaistí marketingové preklady najlepšie od rodených hovoriacich z cieľových krajín, ktorí majú odborné znalosti i skúsenosti v marketingu.

Uisťujeme vás, že v našej prekladateľskej agentúre sa vždy postaráme o dodanie prekladov prvotriednej kvality., Neváhajte nás preto kontaktovať aj v prípade nezáväznej ponuky alebo akýchkoľvek otázok. Či sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, alebo nie, je len na vás. Napriek tomu dúfame, že vám náš článok pomôže na vašej ceste k úspechu.