Ani vás nebaví učiť sa anglické slovíčka?

Hoci celková slovná zásoba anglického jazyka zahrňuje okolo 250 000 slov, pri bežných konverzáciách ich stačí ovládať omnoho menej. Samotný jazyk nie je náročný, pričom veľkou výhodou je, že mnohé výrazy sa dajú aplikovať pre viacero významov. 

V tomto článku vám objasníme:

  • zmysel používania dôležitých anglických slovíčok,
  • najefektívnejší systém ako sa ich naučiť.

Slovíčka sú základ znalosti jazyka

Je logické, že akákoľvek svetová reč pozostáva v prvom rade zo slovnej zásoby. Hoci obrovské množstvo výrazov pôvodne pochádza z latinčiny či gréčtiny, postupom času si každý národ jednotlivé pojmy prispôsobil. Do popredia sa dostal práve anglický jazyk, ktorého celosvetový vplyv je možné sledovať aj v úplne bežných životných situáciách.

Množstvo výrazov, s ktorými sa stretávame aj v každodennom živote, sa prekladá v prvom rade do angličtiny. Tento fenomén sa najvýraznejšie odzrkadľuje napríklad pri oznamovacích tabuliach, vo filmovej tvorbe, pri preklade odborných textoch, či v jedálnych lístkoch reštauračných zariadení. Faktom teda zostáva, že anglická slovná je aj v našej krajine prakticky všade. Poznať čo najväčšie množstvo slov znamená preto omnoho lepšiu schopnosť orientovať sa v mnohých situáciách.

Ovládanie slovnej zásoby vám pomôže pri tvorbe viet a tiež pri pochopení obsahu textov. Aj keby ste mali určité nedostatky ohľadom správnej gramatiky, pomocou slovíčok ste schopný vyjadriť aspoň pointu toho, čo sa snažíte vysvetliť. Postupné obohacovanie slovnej zásoby vám zaistí rýchlejšie a efektívnejšie napredovanie v osvojovaní si znalosti jazyka.

Koľko anglických slovíčok je nutné poznať

Ako bolo spomenuté hneď v úvode – celkovú slovnú zásobu anglického jazyka tvorí viac než 250 000 rôznych slov. Netreba sa však vyľakať pri pohľade na toto číslo, nakoľko ani rodený Angličan reálne neovláda takéto obrovské množstvo výrazov. Pre dobré zvládnutie jazyka a správne pochopenie významu viet vám stačí poznať omnoho menej pojmov.

Odborníci sa zhodujú v tom, že na to, aby ste dokázali porozumieť viac ako trom štvrtinám anglického textu, je potrebné ovládať približne 2000 až 3000 slov.

  • Štatistiky uvádzajú, že 1000 anglických výrazov tvorí približne 72% bežného obsahu.
  • Pri počte slov 2000 sa percentuálny podiel pohybuje už okolo hodnoty 80%.
  • S 3000 slovami dokážete porozumieť približne 85% anglického textu. Takéto porozumenie môže byť dostačujúce nato, aby ste si vedeli vydedukovať zmysel čítaného textu alebo konverzácie.

Ako pomáhajú anglické slovíčka pri učení fráz

Pri učení anglických slovíčok je vhodné zamerať sa na pojmy, ktoré môžete reálne využiť v častých konverzáciách. Pri tomto by vám mohli pomôcť frazeologické slovníky, ktoré obsahujú najčastejšie používané zložené vety, ktoré majú svoje pevné miesto pri každej komunikácii v anglicky hovoriacej krajine. Čím viac slovíčok v angličtine budete ovládať, tým vyššiu šancu máte, že postupom času pochopíte rozličné typy viet aj v prípade, že by ste nerozumeli ostatným slovám vo vete.

Navyše pokiaľ si osvojíte väčšie množstvo zaužívaných anglických fráz, budete schopní bez problémov reagovať na rozličné témy. Samotná frazeológia jazyka je pomerne náročná záležitosť, nakoľko niektoré frázy nie je možné jednoznačne preložiť len pomocou samostatných anglických slovíčok, ktoré sú v nich obsiahnuté. Preto je dôležitý pravidelný nácvik a porozumenie viacerých – aj prenesených významov anglických pojmov a ich ekvivalentov. Práve v tejto oblasti je znalosť anglických fráz nesmierne nápomocná.

Najefektívnejšie spôsoby, ako sa naučiť slovíčka v angličtine

Preferujte predovšetkým efektivitu pred rýchlosťou a jednoduchosťou. Je logické, že slovíčka v angličtine typu „špagety“, „pes“, alebo „film“ môžu byť pre vás nenáročné na zapamätanie si, no výlučne s ich znalosťou si veľmi nepomôžete. Omnoho vyšší efekt dosiahnete vďaka výrazom, ktoré sa najčastejšie vyskytujú vo vetách, pričom môže ísť napríklad o slovesá typu „mať“, „robiť“, „ísť,“ „vidieť“, „jesť“ a podobne.

Práve z tohto dôvodu odporúčame venovať vysokú pozornosť najmä slovesám, a tie ďalej doplňovať podstatnými menami. Neskôr môžete prejsť na rozvíjanie viet pomocou opisných prídavných mien, predložiek, prísloviek, atď. Cieľom je, aby ste pomocou anglických slovíčok dokázali tvoriť súvislé a zmysluplné vety, a tiež aby ste boli schopný ku každému slovu priradiť ďalší pojem.

Ako sa hovorí – opakovanie je matkou múdrosti. Aj v tomto prípade platí, že slovíčka v angličtine si najrýchlejšie zapamätáte prostredníctvom metódy postupného opakovania. Niektorí lektori odporúčajú využiť na to malé papierové kartičky,  kde si budete písať slová, ktoré sa potrebujete naučiť.  Tieto kartičky by vám podľa možnosti mal robiť spoločnosť všade, kam pôjdete. Ak sa vám nechce robiť kartičky, vytlačte si PDF s 500 najdôležitejšími slovíčkami, ktoré nájdete na stránke online kurzu Speaking Friends zdarma.

To znamená, že vždy, keď sa vám naskytne chvíľka voľna, vytiahnite túto pomôcku a precvičujte si anglické slovíčka stále dookola. Nájdite si aspoň pár minút každý deň, aby sa táto výučba mohla stať vašim každodenným rituálom. Keď budete mať pocit, že konkrétny pojem už bez problémov ovládate, vymeňte túto kartičku za kartičku s novým slovom. Zároveň si skúste každé nové slovo dosadiť aj do viet tak, aby ste si ich mohli ľahšie zapamätať. Takýmto spôsobom získate možnosť neustále si dopĺňať ďalšie výrazy, pričom budete svoju slovnú zásobu precvičovať a rozširovať zároveň.

Tiež by vás mohlo zaujímať: