Verejná listina

Verejná listina je možno pre mnohých z nás pojem, ktorý sa nám zdá jednoduchý. Niečo nám hovorí, sme presvedčení, že presne vieme, o čo ide. Je to ale pravda? Je preto dobré si tento pojem trochu priblížiť. 

Verejná listina

Pojem  verejná  listina  nie  je  všeobecne zadefinovaný  v právnom poriadku SR, každý zákon si ho v prípade potreby definuje podľa seba – uvedená definícia platí v  Trestnom zákonníku, ale nemusí platiť v rámci iného zákonníka. Podľa stránky Ministerstva spravodlivosti: Verejnou listinou je listina, na ktorých je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. 

Preto verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil slovenský orgán, ale aj listina, ktorú takýto orgán len potvrdil, napríklad splnomocnenie, na ktorom notár osvedčil správnosť podpisu osoby.  Rozhodujúce je, či na písomnosti je odtlačok úradnej pečiatky alebo podpis úradnej osoby. 

Pod pojmom verejná listina sa rozumie podľa Trestného zákonníka v zákone č. 300/2005 Z, z, (§ 131 ods.4) 

písomnosť vydaná na základe zákona štátnym orgánom alebo iným orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti, ktorá zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje ich vznik, zmenu alebo zánik, alebo osvedčuje totožnosť osoby alebo veci, ich stav, vlastnosti alebo spôsobilosť alebo právom chránené záujmy.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/zoznam-tezaurov/-/tezaurus/koncept/-SK-tezaury-1-2-koncepty-393 

Pri takejto listine sa v súdnom či správnom konaní predpokladá autenticita, je vyňatá z ochrany autorského práva a jej falšovanie alebo pozmeňovanie je u nás pokladané za trestný čin. 

Zjednodušene povedané, verejné listiny sú také listiny, ktoré nemôžeme zobrať a ľubovoľne skopírovať na domácej tlačiarni, pri týchto listinách je potrebné kópie overiť. 

Verejné listiny vydané orgánmi verejnej moci 

Do tejto skupiny patria listiny vydané štátnymi orgánmi a to napr.: 

  • protokoly, 
  • úradné potvrdenia, 
  • rozhodnutia orgánov, 
  • osvedčenie či potvrdenie vydané orgánmi štátnej správy – preukazy, rodné listy, licencie a pod. 

Ide o také dokumenty, ktoré vydáva štát či jednotlivé správne celky. Takéto listiny sú označené okrúhlou pečiatkou s malým štátnym znakom. 

Verejné listiny podľa špeciálnych zákonov 

Do druhej skupiny patria tie listiny, ktoré nie sú vydávané orgánmi verejnej moci, ale stále sú považované za verejné listiny. Ide o listiny, ktoré majú oporu v zákonoch. Okrem iných ide napr. o nasledujúce zákony: 

  • zákon o informačných systémoch verejnej správy (95/2019 Z. z.) -> listinné výpisy a overené výstupy z informačného systému verejnej správy, 
  • školský zákon (245/2008 Z. z.) -> a) osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, b) vysvedčenie, c) osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, d) osvedčenie o zaškolení, e) osvedčenie o zaučení, f) vysvedčenie o záverečnej skúške, g) vysvedčenie o maturitnej skúške, h) vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške, i) vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, j) vysvedčenie s doložkou, k) vysvedčenie o štátnej jazykovej skúšky

Medzinárodná platnosť verejných listín 

Vyššie spomenuté definície stanovuje náš zákon, dá sa teda predpokladať, že v zahraničí bude platiť inak. Ak potrebujete použiť niektorú verejnú listinu vystavenú u nás v zahraničí (napr.  vodičský preukaz či doklad o dosiahnutom vzdelaní), je potrebné si vopred zistiť, za akých podmienok bude v zahraničí platná. 

Niekedy je platná sama osebe, ale môže sa stať, že budete potrebovať niektoré príslušné overenia či preklad. 

Tiež by vás mohlo zaujímať: