Právny a súdny preklad. Aký je medzi nimi rozdiel?

Súdny a právny preklad sú pojmy, ktoré možno znejú veľmi podobne. Majú však ale úplne iný význam a zamieňať ich by bola veľká chyba.

Aké sú medzi nimi hlavné rozdiely a čo vlastne oba výrazy znamenajú?

SÚDNY PREKLAD

Súdny preklad človek využije v situáciách, keď potrebuje na úrade predložiť dokument, ktorý bol pôvodne vydaný v cudzom jazyku. Vyhotovujú ho súdni prekladatelia, ktorí k tomu musia byť menovaní príslušným krajským súdom.

Ide o dokument, ktorý v sebe obsahuje originálnu listinu (prípadne notársky overenú kópiu) v pôvodnom jazyku a preložený text listiny. To všetko musí byť opatrené takzvanou súdnou doložkou – inými slovami súdnou pečiatkou. Tým súdny prekladateľ zaručuje presnosť a správnosť prekladu a oficiálny orgán potom môže považovať dokument za úplne správny, presný a spoľahlivý.

Medzi najčastejšie preklady, pre ktoré sa vyžaduje súdna doložka, patria rodné listysobášne listydiplomyvýpisy z registra trestov a podobne.

PRÁVNY PREKLAD

Právny preklad je preklad z oblasti práva. Musí byť jasný a musí presne definovať právne záväzné práva a povinnosti, ktoré z textu vyplývajú. Je nutná presná zhoda pôvodného textu s preloženým textom.

Takéto preklady by mali byť spracované výlučne prekladateľmi s niekoľkoročnými skúsenosťami a predovšetkým s právnym vzdelaním. Aj malé odchýlenie sa od východiskového textu môže mať totiž fatálne následky. Prekladateľ musí dbať na použitie správnych slovných spojení a termínov.

Po právnych prekladoch je najčastejšie dopyt v prípade, keď je potrebné preložiť napríklad obchodné podmienky, obchodné a právne zmluvysmernice alebo normy.

4 HLAVNÉ ROZDIELY V BODOCH:

  • Súdny preklad musí mať doložku. Právny nie.
  • Súdny prekladateľ musí byť menovaný príslušným krajským úradom. Právny prekladateľ vymenovanie nepotrebuje.
  • Súdny preklad sa využíva najmä pre úradné listiny. Právny vo všetkých oblastiach práva.
  • So súdnym prekladom sa musí zároveň podať aj originálny dokument alebo jeho notársky overená kópia. Právny preklad postačí samostatný.

Ako už bolo povedané, súdny preklad vyhotoví jedine špecializovaný a krajským súdom menovaný súdny tlmočník. Ak teda potrebujete takýto preklad, môžete sa obrátiť na nás – spolupracujeme s mnohými súdnymi tlmočníkmi a všetkých si starostlivo vyberáme.

Čo sa týka právnych prekladov, pre ich najvyššiu kvalitu je potrebné, aby právny preklad vyhotovoval prekladateľ, ktorý má vzdelanie v oblasti práva či dlhoročné skúsenosti – všetci naši prekladatelia právnych odborov tieto podmienky spĺňajú.