Revízia textu

Pod pojmom revízia textu rozumieme zanášanie zmien do už vyhotoveného prekladu. Jedná sa napríklad o situáciu, kde bola preložená zmluva protistrane, a tá s ňou v niektorom bode nesúhlasí a podáva protinávrhy. V už preloženej zmluve budú zmenené len tieto návrhy protistrany, nebude sa celá zmluva opätovne prekladať.