Technika retour

Retour je forma simultánneho tlmočenia, pri ktorom tlmočník prevádza informácie nie len z cudzieho jazyka do materinského, ale aj opačne  – z materinského jazyka do naučeného (pasívneho).

Čo je technika retour?

Profesia tlmočníka spočíva v ústnom prevode hovoreného slova z cudzieho jazyka do materinského. Ak tlmočník ovláda cudzí jazyk na úrovni materinského jazyka, môže tlmočiť aj opačne (z materinského do cudzieho jazyka). Termín retour pochádza z francúzštiny (v preklade návrat). Označujeme ním typ simultánneho tlmočenia, pri ktorom tlmočník reprodukuje prejav zo svojho rodného jazyka do naučeného. Jeho využitie sa uplatňuje najmä pri kabínkovom tlmočení na veľkých konferenciách.

Na akej úrovni je potrebné ovládať cudzí jazyk pri technike retour?

Tlmočníkov, ktorí ovládajú druhý jazyk na takej dobrej úrovni, že sú ochotní doň tlmočiť, je nedostatok. Pri technike retour je nutnosťou perfektne ovládať všetky roviny naučeného jazyka, náležité jazykové prostriedky a jemné významové nuansy.

Podľa Medzinárodnej asociácie konferenčných tlmočníkov (AIIC – International Association of Conference Interpreters) rozdeľujeme tlmočenie na jazyky A, B a C, pričom prvé dva jazyky sa považujú za aktívne a posledný za pasívny. Aktívne jazyky (A a B) sú tie, do ktorých tlmočník tlmočí, zatiaľ čo pasívne jazyky (C) sú tie, z ktorých iba tlmočí.

Kategórie jazykov

Kategórie jazykov sa delia nasledovne:

  • Jazyky A: Do tejto kategórie patrí materinský jazyk tlmočníka alebo cudzí jazyk na úrovni rodného jazyka, do ktorého tlmočí zo všetkých ostatných jazykov.
  • Jazyky B: Pod túto skupinu spadajú aktívne jazyky, do ktorých tlmočník prevádza reč iba z jazyka A, a ktoré dokonale ovláda aj napriek tomu, že nie sú jeho materinským jazykom.
  • Jazyk C: Poslednou kategóriou sú pasívne jazyky, respektíve jazyky, ktorým tlmočník plne rozumie, ale tlmočí iba do jazykov, ktoré ovláda aktívne (A, prípadne B).

Tlmočník musí za každých okolností ovládať svoj materinský jazyk na výbornej úrovni (jazyk A), a tiež plne rozumieť inému jazyku aspoň na pasívnej úrovni (jazyk C). Keď ovláda iba jazyk B, môže vykonávať iba spätný prevod jazyka. Prevod z jazyka B do jazyka A sa preto označuje ako retour.

Aké sú úskalia techniky retour?

Keď sa tlmočníci učia cudzí jazyk niekoľko rokov, môžu sa domnievať, že sa už toho naučili dosť na to, aby pochopili celý obsah sprostredkovanej informácie. Bohatá slovná zásoba umožňuje plnohodnotne komunikovať s ostatnými, čo vedie ľudský mozog k usúdku, že ďalšie poznatky už nepotrebuje.

Tento moment nastáva, keď sa dotyčný prestáva uchyľovať k vyhľadávaniu slov v slovníku. A práve kvôli tomu je tlmočenie technikou retour obzvlásť náročné. Povedať, čo viete povedať, nie je to isté, ako hovoriť to, čo hovoriť musíte.

Môže sa stať, že rečník zrýchli počas svojho prejavu tempo reči alebo zmení tému bez varovania. Taktiež môže  napríklad povedať vtip alebo zmeniť svoj register reči. Toto všetko musí tlmočník okamžite a bez chyby interpretovať do naučeného jazyka. Zvyšuje sa tým celková náročnosť tlmočenia a s ním aj riziko preťaženia mozgu.

Ako prebieha technika retour?

Retour je technika simultánneho (kabínového) tlmočenia, preto vždy prebieha v špeciálnej kabíne, aby sa jednotliví tlmočníci navzájom nerušili. Z tohto dôvodu sa tlmočnícke kabíny vždy umiestňujú ďalej od publika aj rečníkov.

Simultánne tlmočenie a predovšetkým technika retour je náročná disciplína, ktorá vyžaduje maximálne sústredenie, preto sa v kabíne vždy nachádzajú iba dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po 30 minútach. Keby tlmočník tlmočil dlhšie ako 45 minút, mohlo by to mať negatívny dopad na výslednú kvalitu tlmočenia.

Tlmočník má v kabíne k dispozícii techniku, ktorá pozostáva zo slúchadiel a mikrofónu, pomocou ktorej takmer okamžite prevádza hovorené slovo do cieľového jazyka pre určitú časť účastníkov konferencie.

Kedy sa využíva tlmočenie pomocou techniky retour?

Táto forma simultánneho tlmočenia sa zvyčajne uplatňuje na veľkých konferenciách, medzinárodných kongresoch, seminároch, prednáškach, rokovaniach politických skupín alebo manažérov nadnárodných korporácií.

Technika retour sa najčastejšie využíva na stretnutiach, ktoré majú reláciu otázok a odpovedí. Je užitočná predovšetkým pri sprostredkúvaní informácií z exotického alebo vzácneho jazyka do známeho jazyka.

Pri konferenčnom tlmočení sa prerokúvajú zásadné informácie, preto chyby alebo omyly nie sú prípustné. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité nepodceniť výber vhodného tlmočníka pre konkrétnu udalosť.

Naša agentúra spolupracuje výlučne so skúsenými a overenými tlmočníkmi. Radi pre vás zabezpečíme stretnutie s vaším tlmočníkom ešte pred samotným priebehom udalosti. Ak máte záujem o techniku retour alebo iný druh tlmočenia, prípadne potrebujete zodpovedať akékoľvek iné otázky, neváhajte nás kontaktovať.