Superlegalizácia - Kedy ju potrebujem a na čo slúži?

Superlegalizácia je potrebná v prípade, kedy chcete úradnú listinu dokladať v cudzej krajine. V niektorých prípadoch potrebujete súdny preklad, ktorý bude naviac overený príslušnými orgánmi krajiny, ktorá listinu vydala, tak orgánmi krajiny v ktorej chete túto listinu predkladať. Tento proces sa nazýva superlegalizácia.

V prípade predkladania cudzokrajnej listiny v určitých štátoch existujú tri možnosti:

 • Postačí obyčajný súdny (úradný) preklad
 • Okrem súdneho prekladu je nutné doložiť aj apostil
 • Preložený dokument musíte naviac aj superlegalizovať (viac info na tejto stránke)

Pokiaľ si neviete poradiť, ktorú možnosť potrebujete pre svoj preklad, všetko sa dozviete v tomto článku:

Pokiaľ už viete, že musíte Vaše dokumenty superlegalizovať, v tomto článku sa dozviete:

 • čo je to superlegalizace;
 • v akých prípadoch ju využijete;
 • ako si superlegalizáciu zaobstarať, v prípade dokladania slovenskej listiny v zahraničí;
 • ako si superlegalizáciu zaobstarať v prípade dokladania cudzokrajnej listiny na Slovensku.

  Čo je to superlegalizácia?

  Superlegalizácia znamená vyššie overenie úradných listín, ktorým sa overuje listina, ktorá má byť predkladaná v zahraničí. Ide o úkon, ktorý vykonáva správny orgán a overuje tým verejnú listinu alebo listinu už raz úradne overenú.

  Superlegalizácia spočíva v overení pravosti podpisu a otlačku pečiatok na listine. Úradník v cieľovej krajine nepozná (ani to nieje možné aby poznal) podpisové a pečiatkové vzory kaźého štátu na svete a tým pádom, aby si bol istý, že je takáto listina pravá.

  Vďaka tomuto overeniu môže zahraničný štát bez obáv takýto dokument prijat a povazovat ho za legitimný.

  Ktoré dokumenty sa najčastejšie superlegalizujú?

  • rodný list, úmrtný list, sobášny list;
  • vysvedčenie, diplom o vysokoškolskom vzdelaní, certifikáty, osvedčenia;
  • zdravotné doklady;
  • výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, živnostenský list;
  • plná moc, zmluvy, spoločenské zmluvy, stanovy, zkladateľská listin

  Ako postupovať v prípade, že chcem superlegalizovať slovenskú listinu pre účely predloženia v zahraničí?

  1. originálny matričný doklad vydá príslušná obvodná matrika mesta;
  2. podpis a pečiatku matrikára na doklade osvedčí obvodný úrad daného mesta;
  3. takto osvedčený doklad sa preloží súdny prekladateľ;
  4. podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí príslušný krajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný, alebo Ministerstvo spravodlivosti;
  5. takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí SR, Pražská 1, 833 36 Bratislava;
  6. po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo (resp. konzulát) krajiny, v ktorej budú použité. Informáciu o príslušnom zastupiteľskom úrade poskytne v prípade potreby konzulárny odbor.

  Koľko superlegalizácia stojí?

  10€ / DOKUMENT

  Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Ako postupovať v prípade, že chcem superlegalizovať zahraničnú listinu pre účely predloženia v SR?

  Superlegalizácia zahraničných listín pre účely predloženia na Slovensku prebieha obdobným spôsobom.

  1. Overenie listiny príslušnými úradmi daného štátu
  Listina sa overí príslušnými orgánmi a ministerstvom zahraničných vecí daného štátu, z ktorého listina pochádza.

  2. Superlegalizácia zastupiteľským úradom SR
  Po tom je listina superlegalizovaná pre použitie na území Slovenskej Republiky zastupiteľským úradom SR, ktorý je akreditovaný pre štát, ktorého orgán listinu vystavil.

  Tip: Pokiaľ občan SR, ktorý chce superlegalizovať listinu vydanú v zahraničí pre použitie v SR, nemá možnosť požiadať o tieto overenia príslušné cudzie úrady, môže sa obrátiť na prísluśný zastupiteľský úrad SR, ktorý mu poskytne informácie o tom, ako ďalej postupovať.

  Kontaktujte nás

  Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov. Radi Vám pomôžu. 
  Potrebujete zaistiť preklady? Pošlite nám nezáväznú kalkuláciu a my sa Vám do 15 minút ozveme.

  tel.: +421 243 640 408
  email: translations@presto-preklady.sk