Overený preklady

Inštitút tzv. overeného prekladu využívame v prípade, keď chceme použiť určitý dokument v inej krajine, kde úradným jazykom nie je jazyk dokumentu.

Jedná sa napríklad o živnostenské listy, plné moci, rodné a úmrtné listy, diplomy z vysokých škôl, výpisy z obchodného registra apod.

Preklad spravidla vyhotovuje a overuje úradný prekladateľ, ktorý je do funkcie menovaný príslušným krajským súdom.

Úradný (súdny) prekladateľ spojí vyhotovený preklad s originálom alebo notársky overenou kópiou a pripojí svoj odtlačok pečiatky a prekladateľskú doložku.Tým sa v podstate podpisuje pod pravosť prekladu a zaručuje sa, že preložený text súhlasí s originálom.

Overený preklad môžeme nazývať tiež ako súdny preklad, súdne overený preklad, preklad s pečiatkou, alebo úradný preklad.