Ak sa práve nachádzate v situácií, keď držíte v ruke úradný dokument (rodný list, sobášny list, výpis registra trestov, a pod.), potrebujete ho oficiálne doložiť v cudzej krajine a neviete čo s tým, existujú tri možnosti:

Pokiaľ si nieste istý, ktorú možnosť potrebujete pre svoj preklad, všetko sa dozviete v tomto článku:

Pokiaľ už viete že Váš preklad potrebuje apostil pokračujte v čítaní tohto článku, v ktorom sa dozviete:

 • Zhrnutie, v ktorých prípadoch apostil potrebujete;
 • Co je to apostil, alebo apostille;
 • Ako apostil vyzerá;
 • Akko ho získať a načo si dať pozor.

Potrebujem pre svoje dokumenty apostil?

KRAJINY EU

1. Krajiny EU, ktoré nemajú so Slovenskom uzatvorenú dohodu o súdnych prekladoch.

Nasledujúce krajiny EU nemajú so slovenskou Republikou uzatvorenú obojstrannú medzinárodnú zmluvu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov:

Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Spojené Kráľovstvo, Švédsko.

U týchto krajín záleží na tom, aké listiny u nich chcete prekladať. Od 16.2.2019 nemusia byť niektoré druhy dokumentov overované apostilom (postačuje úradný preklad):

 • listiny potvrdzujúce narodenie, úmrtie, či meno;
 • listiny ohľadom uzatvorenia manželstva, rozvodu, registrovanom partnerstve, alebo zrušenia registrovaného partnerstva;
 • listiny ohľadom rodičovstvaosvojenia;
 • listiny potvrdzujúce štátnu príslušnosť;
 • potvrdenie o neexistencii záznamu v registri trestov;
 • potvrdenie o skutočnosti, že je osoba na žive;
 • notárske zápisy;

Všetky ostatné listiny (vydané orgánom EU a dokladané v týchto krajinách) musia byť naj naďalej opatrené apostilom.

2. Zvyšné krajiny EU

Všetky ostatné krajiny EU majú so Slovenskou Republikou uzatvorenú obojstrannú medzinárodnú zmluvu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov, vďaka čomu postačuje úradný preklad.

KRAJINY MIMO EU

U štátov s ktorými Slovensko nemá uzatvorenú obojstrannú medzinárodnú dohodu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov je nutné dohľadať, či je zmluvným štátom Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor z 5. októbra 1961). 

Pokiaľ je, je potrebné overený preklad opatriť naviac tzv. apostilom.

Prehľad krajín kde je potrebné vydanie apostilu:

Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília ,  Brunei, Bulharsko,  Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čile, Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala (od 18.9.2017), Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko , Kolumbia, Kookove ostrovy, Kórea (južná), Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika), Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko,  Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Surinam, Svazijsko, Sv. Lucia, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tadžikistan, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina,  Uruguay, Uzbekistan, Veľká Británia, Vanutu, Venezuela.

Čo teda apostil vlastne je?

Apostil je doložka, ktorá je súčasťou oficiálnych listín či dokumentov pri vyššom stupni overenia pravosti. Overuje sa jej podpis a odtlačok razítka na listine, ktorú následne potom možno použiť v zahraničí. Apostil vznikol preto, aby mohol nahradiť superlegalizáciu. Listina teda nemusí byť overené zastupiteľským úradom, ale konečné overenie je vykonané v krajine v ktorej bola listina vystavená.

Konkrétne na Slovensku sú vydávať osvedčenia „Apostille“ príslušné vydávať tieto orgány:

 • Krajské súdy SR – verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami
 • Ministerstvo spravodlivosti SR – ostatné justičné listiny neuvedené u Ministerstva spravodlivosti SR
 • Ministerstvo vnútra SR – Verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených u obvodných úradoch
 • Ministerstvo školstva SR – Verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy, …)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR – Verejné listiny vydané v jeho rezorte
 • Ministerstvo obrany SR – Verejné listiny vydané v rezorte Ministerstva obrany SR
 • Obvodné úrady
  • matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)
  • verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR – všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané MH SR, obch. komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vyd. ŠÚ pre kontrolu liečiv a pod.)

Apostil sa vytavuje v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli listiny vystavené. Pre predloženie v krajine preto býva nevyhnutný overený preklad. Takýto preklad zaručuje správny prenos obsahu z cieľového jazyka do jazyka prijímajúcej krajiny.

Ako Apostil vyzerá?

Apostil môže byť vyplnený v jazyku krajiny, ktorá ho vydala. Jeho názov však vždy musí byť uvedený vo francúžštine ako Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). 

Chcete sa dozvedieť ako apostil získať? – Čítajte ďalej.

Na aké dokumenty môže byť apostil vystavený?

 • Matričné doklady – rodný list, úmrtný list, sobášny list, vysvedčenie o právnej sposobilosti k uzavretiu manželstva;
 • Doklady o štúdiu – doklad o vysokoškolskom, vyššom odbornom, strednom, či základnom vzdelaní;
 • Obchodné listiny – faktúry
 • Zdravotné doklady – legalizujú sa len verejné listiny dopredu overené MZ, nie zdravotné doklady a dokumenty
 • Listiny vydané finančnými orgánmi;
 • Výpis z registra trestov;
 • Listiny vydané justičnými a notárskymi orgánmi.

Ako si apostil zaistiť?

Postup pri osvedčení dokladov sa líši podľa typu dokumentu.

MATRIČNÝ DOKLAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY (RODNÝ, SOBÁŠNY A ÚMRTNÝ LIST)
 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • Doklad osvedčí príslušný okresný úrad apostilom
 • Takto osvedčený doklad predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom
ROZVODOVÝ ROZSUDOK, POTVRDENIE O ROZVODE
 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti, príp. potvrdenia o rozvode na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie
 • Doklad osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Takto osvedčený doklad klient predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom 
VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, príp. pobočky Slovenskej pošty. Ak bude výpis použitý v zahraničí, je treba požiadať o osvedčenie výpisu na pracovisku Generálnej prokuratúry v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 (pri trhovisku Miletičova). Tento úkon je bezplatný. Následne sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov SR musí byť k osvedčeniu vždy predkladaný v origináli.

Postup osvedčenia:

 

 • Originál aktuálneho výpisu z registra trestov si klient zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúra Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 potvrdí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu apostiluje
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom
DOKLADY O VZDELANÍ (VYSVEDČENIA, MATURITNÉ VYSVEDČENIA, DIPLOM...)
Nakoľko väčšinu dokladov o vzdelaní, vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z dokladu vyhotoviť úradnú fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.
 
Postup osvedčenia:

 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky apostilom
 • Z originálu dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd apostilom
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER
Živnostenský list na použitie do zahraničia vydá príslušný okresný úrad. 
 
Postup osvedčenia:

 • Originál listiny osvedčí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd apostiluje preklad
VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA, POTVRDENIE O VYKONANIE ZÁPISU DO OBCHODNÉHO REGISTRA
Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.
 
Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných okresných súdoch alebo u notára.
 
Postup osvedčenia:
 
 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad
PLNÁ MOC FYZICKÝCH OSÔB, ČESTNÉ VYHLÁSENIE
 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd preklad osvedčí apostilom
OBCHODNÉ LISTINY SÚKROMNÝCH FIRIEM, STANOVY, ČESTNÉ VYHLÁSENIA, PREHLÁSENIA, PLNÉ MOCI, ZMLUVY S PARTNERMI
Právnické osoby, firmy, agentúry a pod. nevydávajú verejné listiny Slovenskej republiky. V prípade, že zahraniční partneri žiadajú ich osvedčenie, jediný možný postup je:
 

Postup osvedčenia:

• Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, príp. notárskym kandidátom
• Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilom
• SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny
• Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
• Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
DOKLADY VYDANÉ DAŇOVÝM ÚRADOM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

INFORMÁCIE O VYDANÍ OSVEDČENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR
Žiadosť o osvedčenia o štátnom občianstve SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v origináli.
 
Postup osvedčenia:

 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo vnútra SR
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
LEKÁRSKE SPRÁVY – NÁLEZY
Lekárske správy – nálezy, na použitie v zahraničí sa predkladajú v origináli a musia byť osvedčené Ministerstvom zdravotníctva SR.
 
Postup osvedčenia:

 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
  VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

  Výpis z katastra nehnuteľností na použitie v zahraničí osvedčuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava. Konzulárny odbor MZVaEZ SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

  POTVRDENIA O POBYTE PRE CUDZINCOV
  Pre potreby cudzincov, žijúcich v SR, sú vydávané potvrdenia o pobyte na území SR na použitie v zahraničí. Potvrdenie o pobyte vydá len Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, kde občan má alebo mal udelený pobyt na území SR.
   
  Potvrdenie o pobyte musí byť osvedčené pracovníkom Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý je k tomu oprávnený (nie v zastúpení) a doklad bude osvedčený predpísanou pečiatkou so štátnym znakom.
   
  Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.
  POTVRDENIA O POBYTE PRE OBČANOV SR
  Pre slovenských občanov potvrdenie o pobyte vydá Ohlasovňa pobytu pri úradoch samosprávy. 
   
  Postup osvedčenia:
   
  • Originál listiny apostiluje okresný úrad
  • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
  • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
  OSVEDČENIE O PÔVODE, OSVEDČENIE O VYŠŠEJ MOCI, FAKTÚRY

  Osvedčenie o pôvode, osvedčenie o vyššej moci a faktúry, vyhotovuje pre slovenské právnické osoby Slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorá ich správnosť aj osvedčuje. 

  Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

  Koľko samotný apostil stojí?

  10€ / DOKUMENT

  Osvedčovanie je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  Možnosti úhrady správneho poplatku:
  • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
  • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk

   

  Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

  1) poštou

  Atuálny zoznam ministerstiev SR a ich adresy nájdete tu.

  2) osobne v kancelárii  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR počas úradných hodín pre vydanie Apostille.

   

  PRACOVISKO OVEROVANIA DOKLADOV (PRAŽSKÁ 7, BRATISLAVA) – ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

  pondelok 8.00 hod. – 15.00 hod
  streda 8.00 hod. – 18.00 hod.
  štvrtok 8.00 hod. – 12.00 hod

  Úradné dokumenty zo zahraničia pre dokladanie v SR

  Ak je štát, ktorý túto listinu vydal zmluvným štátom Háagskeho dohovoru o zrušení požiadavkov overovania cudzích verejných listín z 5. októbra 1961, je potrebné overovať listinu v príslušnom orgáne daného štátu.

  Bližšie informácie o tom, ktorý orgán je príslušný k vydaniu apostilnej doložky v konkrétnej krajine, poskytuje zastupiteľstvo SR, alebo mieste úrady daného štátu. Zoznam zastupiteľstiev Slovenska v zahraničí nájdete tu.

  Na čo si dať pozor?

  Pokiaľ chcete preložené listiny dokladať  v štáte, ktorý nemá so SR uzavretú ani bilaterálnu zmluvu, ani nieje zmluvnym partnerom Dohovoru o Apostille, je potrebné tieto listiny ešte naviac superlegalizovať. Viac informácií nájdete v článku o procese superlegalizácie.

  Kontaktujte nás

  Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov. Radi Vám pomôžu. 
  Potrebujete zaistiť preklady? Pošlite nám nezáväznú kalkuláciu a my sa Vám do 15 minút ozveme.

  tel.: +421 243 640 408
  email: translations@presto-preklady.sk