Vidimácia a legalizácia. Čo je čo?

Pojmy vidimácia a legalizácia sú spojené s overovaním. Vidimácia sa používa predovšetkým pri zabezpečovaní úradných prekladov. Ak potrebujete dokument úradne preložiť, je tento preklad s originálnou listinou vždy zviazaný. Ak si chcete originál dokumentu ponechať a neviazať ho s prekladom, jediné riešenie je nechať listinu najprv vidimovať. Úradný preklad sa potom zväzuje s touto overenou (vidimovanou) kópiou.

Čo sa dočítate v článku:

 •  čo je to vidimácia a legalizácia, 
 • kedy nie je možné dokumenty vidimovať či legalizovať,
 •  čo musíte pri vidimácii alebo legalizácii predložiť,
 • kto vidimáciu a legalizáciu vykonáva.

Čo je to vidimácia?

Vidimácia je určitý druh overenia listiny. Ide o vyhotovenie kópie dokumentu a úradné overenie a zaručenie, že sa táto kópia doslova zhoduje s predloženou listinou. Je ale potrebné mať na pamäti, že takýmto overením sa nijako neoveruje správnosť údajov v dokumente ani súlad s právnymi predpismi. Vidimácia slúži iba na overenie zhody textu. Osoba, ktorá vidimáciu vykonáva, nijako nezodpovedá za obsah vidimovanej listiny. 

Na takéto overenie treba priniesť listinu, ktorú chcete overiť. Najčastejšie sa overujú napr. maturitné vysvedčenia, sobášne a úmrtné listy

Vidimácia sa na vidimovanej listine vyznačí overovacou doložkou a úradnou pečiatkou. 

 

Existujú prípady, v ktorých nie je možné dokument vidimovať: 

 • Ak ide napr. o jedinečnú listinu, teda nie je možné túto listinu nahradiť vidimovanou listinou – sú to napr. občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné doklady, zbrojný pas, vojenská knižka, služobný preukaz, preukaz o povolení pobytu cudzinca, vkladná knižka, zmenka, šek, poľovnícky preukaz, rybársky lístok, los, stávkový lístok, geometrický plán alebo technický nákres. 
 • Ak ide o listinu písanú v inom ako slovenskom alebo českom jazyku – to neplatí, ak máte k listine úradne overený preklad. 
 • Ak ide o listinu, ktorá je opatrená zaisťovacím prvkom, napr. hologramom. 
 • Ak ide o listinu, ktorá je opatrená plastickým prvkom, napr. plastickým textom či plastickou pečiatkou. 
 • Ak sa vo vidimovanej listine vyskytujú zmeny, preškrtnutia či vložky, ktoré by mohli oslabiť jej vierohodnosť 

Čo musíte predložiť? 

Žiadateľ o legalizáciu musí preukázať svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi: 

 • občianskym preukazom alebo cestovným dokladom, ak ide o občana SR, 
 • preukazom o povolenie na pobyt alebo cestovným dokladom alebo preukazom totožnosti občana EÚ, ak ide o cudzinca,
 • preukazom žiadateľa o udelenie medzinárodnej ochrany, ak ide o osobu, ktorá podala žiadosť o udelenie medzinárodnej ochrany, 
 • preukazom na povolenie na pobyt azylanta, ak ide o osobu, ktorej bol udelený azyl, 
 • preukazom žiadateľa dočasnej ochrany, ak ide o osobu, ktorá podala žiadosť o udelenie dočasnej ochrany, 
 • preukazom cudzinca používajúceho dočasnú ochranu, ak ide o osobu, ktorej bola udelená dočasná ochrana. 

Na Slovensku vidimáciu vykonávajú: 

 • krajské úrady, 
 • obecné úrady, 
 • Slovenská pošta, 
 • notári, 
 • konzulárne a zastupiteľské úrady SR v zahraničí. 

Najčastejšie sa vidimácia vykonáva na pobočkách Slovenskej pošty, ktoré sú označené ako IOMO. Overenie každej jednej stránky formátu A4 (alebo menšieho) stojí 1,50 €.  

 

Čo je to legalizácia?

Legalizácia je overenie pravosti podpisu. Prebieha tak, že žiadateľ o legalizáciu podpisu sa musí vlastnoručne podpísať pred overujúcou osobou, alebo podpis pred overujúcou osobou uznať za vlastný. Legalizáciou sa neoveruje správnosť a pravdivosť informácií uvedených na takej listine. 

Na Slovensku legalizáciu vykonávajú: 

 • krajské úrady, 
 • obecné úrady, 
 • notári, 
 • konzulárne a zastupiteľské úrady SR v zahraničí.  

Prípady, kedy legalizácia nie je možná: 

 • Ak ide o legalizáciu podpisu overujúcej osoby, ktorá sama legalizáciu vykonáva. 
 • Ak je podpis napísaný inou ako latinskou abecedou. 
 • Ak je podpis napísaný na listine, ktorá neobsahuje žiadny text. 
 • Ak je podpis legalizovaný na listine, ktorá je napísaná v inom ako slovenskom alebo českom jazyku a zároveň nemáte k takejto listine úradne overený preklad. 

Čo musíte predložiť? 

Žiadateľ o legalizáciu musí preukázať svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi: 

 • občianskym preukazom alebo cestovným dokladom, ak ide o občana SR, 
 • preukazom o povolenie na pobyt alebo cestovným dokladom alebo preukazom totožnosti občana EÚ, ak ide o cudzinca, 
 • preukazom žiadateľa o udelenie medzinárodnej ochrany, ak ide o osobu, ktorá podala žiadosť o udelenie medzinárodnej ochrany, 
 • preukazom na povolenie na pobyt azylanta, ak ide o osobu, ktorej bol udelený azyl, 
 • preukazom žiadateľa dočasnej ochrany, ak ide o osobu, ktorá podala žiadosť o udelenie dočasnej ochrany, 
 • preukazom cudzinca požívajúceho dočasnú ochranu, ak ide o osobu, ktorej bola udelená dočasná ochrana. 

 

Zhrnutie

Pozor na prípady, kedy nie je možné vidimáciu alebo legalizáciu vykonať. Ak chcete overiť listinu, ktorá nie je napísaná  v českom alebo  slovenskom jazyku, potrebujete k takejto listine so sebou jej úradne overený preklad. 

 

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov. Radi Vám pomôžu. 
Potrebujete zaistiť preklady? Pošlite nám nezáväznú kalkuláciu a my sa Vám do 15 minút ozveme.

tel.: +421 243 640 408
email: translations@presto-preklady.sk