Doslovný preklad

Doslovný preklad spočíva v presnom preklade jednotlivých viet, ale úplne ignoruje význam celej frázy, vety či súvetia. Zaujíma vás, kedy sa doslovný preklad využíva, alebo aký humorný niekedy môže byť?

Čo je doslovný preklad?

Doslovný preklad (alebo mechanický preklad) je spôsob, pri ktorom sa prekladá slovo od slova v poradí, v akom sa vyskytujú v zdrojovom jazyku. Nezohľadňuje teda použitie slov vo fráze, kontexte ani na prenesený význam slova. V teórii prekladu sa pre tento výraz tiež používa termín metafráza alebo parafráza.

Takýto preklad zvyčajne znie veľmi neprirodzene a pravdepodobne vôbec nedáva zmysel, pretože nerozlišuje rozdiely vo význame slov v závislosti od kontextu. Zmysel to bude mať len vtedy, ak je štruktúra vety v oboch jazykoch rovnaká.

Využitie doslovného prekladu

Ako sme už uviedli vyššie, metóda prekladu slovo po slove je úzko spätá s úrovňou slova. Pri tejto metóde prekladateľ hľadá v cieľovom jazyku iba ekvivalentné slovo zdrojového jazyka a vyhľadávanie nie je spojené s kontextom.

Metóda prekladu slovo po slove sa dá dobre použiť len vtedy, ak je štruktúra východiskového jazyka rovnaká ako štruktúra cieľového jazyka. Napríklad vo vete „Mám veľmi rád písanie“ (I really like writing). V translatológii prekladatelia používajú doslovné preklady predovšetkým pre technické preklady právnych, vedeckých alebo technických textov, kde je zásadné zachovať presný význam všetkých slov.

Strojové preklady

Staršie strojové preklady boli známe doslovným typom prekladov, lebo jednoducho vytvárali databázu slov a ich prekladov. Pri neskorších pokusoch sa používali bežné frázy, ktoré viedli k lepšiemu zachyteniu gramatickej štruktúry a idiómov, ale mnohé slová zostali v pôvodnom jazyku.

Systémy, ktoré používame dnes, sú založené na kombinácii technológií a používajú algoritmy na korekciu prirodzene znejúcich prekladov. Strojový preklad v súčasnosti používajú aj niektoré prekladateľské agentúry. Najskôr však vytvoria hrubý preklad, ktorý potom opraví a doladí profesionálny prekladateľ.

Doslovný preklad v beletrii

Doslovný preklad sa však môže vzťahovať aj na preklad, ktorý vyjadruje presný význam pôvodného textu, ale nesnaží sa zachytiť jeho štýl alebo poéziu. Je však veľký rozdiel medzi doslovným prekladom básnického diela a prekladom prózy. Doslovný preklad poézie môže byť skôr v próze ako vo veršoch, ale zároveň môže byť bez chýb. Na druhej strane, v poézii sa často používa voľný preklad, pričom sa dbá na zachovanie štýlu a veršov, nie na presný význam slov.

Doslovné preklady idiómov

Doslovný preklad idiómov je pomerne často zdrojom vtipov a pobavenia nielen medzi prekladateľmi. Nasledujúci slávny príklad sa často uvádza v kontexte začínajúcich prekladateľov ako aj v kontexte strojového prekladu.

Veta, ktorá znie „The spirit is willing, but the flesh is weak“, bola preložená do ruštiny a potom naspäť do angličtiny. Výsledkom bolo „Vodka je dobrá, ale mäso je zhnité.“ Pravdepodobne to však je len zábavná historka a nie faktický odkaz na skutočnú chybu strojového prekladu. Môžeme si však uviesť aj niektoré slovenské humorné doslovné preklady anglických idiómov.

 • Zeleninová obloha – vegetable sky
 • Škoda reči – damage to speak
 • Nebuď labuť – don’t wake up a swan
 • Pre mňa za mňa – for me behind me
 • kde sa vzala, tu sa vzala – where she married herself, here she married herself
 • nezvratná pravda – unvomitable thruth
 • to je jedno – it is one
 • skúsená vodička – an experienced lotion
 • sťahovavé vtáky – pulling birds
 • tráviaci systém – poisoning mechanism
 • výberové konanie – selective acting
 • drž hubu – hold a mushroom
 • od nevidím do nevidím – from I-don’t-see to I-don’t-see
 • všetkými masťami mazaný – lubricated by all ointments
 • vrhol na ňu dlhý pohlaď – he vomitted a long look on her
 • kašlem na to – I cough on it
 • necítim sa dnes vo svojej koži – I am not smelling myself in my leather today
 • máš po vtákoch – you have after birds
 • váľa si šunky – he rolls his hams
 • zlom väz – break a ligament
 • sekal dobrotu – he cut the goodness
 • moja drahá priateľka – my expensive girlfriend

Mohlo by vás zaujímať