Odborná korektúra

Odborná korektúra je kontrola už preloženého odborného textu zameriavajúceho sa predovšetkým na správnosť použitej terminológie. Jedným z hlavných cieľov odbornej korektúry je zhodnotenie textu z hľadiska jeho účelu použitia, tzn. či si i po preložení text zachoval zrozumiteľnosť a či sa môže použiť na rovnaký účel ako zdrojový text. Najčastejšie sa odborná korektúra vyžaduje pri prekladoch technických manuálov, keď je nevyhnutné zachovať čo najvyššiu zrozumiteľnosť. Korektor musí perfektne ovládať danú oblasť, napr. (právnik, geológ, letecký inžinier, ekonóm). Pre čo najvyššiu kvalitu textov by mal klient upozorniť na špeciálnu vyžadovanú terminológiu, alebo poskytnúť referenčné texty. V spolupráci s klientom je taktiež možné vytvoriť terminologický slovník, ktorý má potom prekladateľ i odborný korektor k dispozícii.

Tu nájdete viac informácií o korektúrach.