Strojový preklad

Strojový preklad je automatizovaný preklad textu vyhotovený pomocou počítačového programu bez zásahu človeka. Ako sa dá takýto preklad využiť v praxi?

V tomto článku sa dočítate:

  • Čo je strojový preklad
  • Typy strojového prekladu
  • Rozdiel medzi strojovým prekladom a CAT nástrojom
  • Na čo sa využíva strojový preklad

Čo je strojový preklad?

Strojový preklad (angl. machine translation alebo MT) predstavuje proces automatizovaného prekladu z jedného jazyka do druhého, ktorý je vyhotovený pomocou špeciálneho prekladového softvéru bez ľudskej pomoci, zohľadnenia kontextu a kultúrnej nadstavby.

Výsledky takýchto prekladov nepreukazujú vysokú kvalitu a slúžia iba na základné pochopenie významu.

Taktiež je dôležité rozlišovať strojový preklad a počítačom podporovaný preklad (CAT), ktorý je iba pomocným nástrojom pre prekladateľa.

Aké typy strojového prekladu poznáme?

Strojový preklad založený na pravidlách

Strojový preklad založený na pravidlách pracuje s gramatikou a jazykovými pravidlami, ktoré vytvorili odborníci na jazyky a slovníky. Takéto preklady sa dajú prispôsobiť konkrétnej tematike.

Je to najstarší typ strojového prekladu, s ktorým sa spája niekoľko nevýhod: nutnosť značného ľudského zásahu, ručného vkladania jazykov a vo všeobecnosti nízka kvalita. Dá sa využiť pri veľmi jednoduchých prekladoch, kde je potrebné rýchle pochopenie významu.

Štatistický strojový preklad

Tento typ strojového prekladu sa nespolieha na jazykové pravidlá a slová, ale učí sa prekladať na základe analýzy veľkého množstva už existujúcich prekladov, ktoré vyhotovili prekladatelia. Vytvára štatistický model zo vzťahov medzi slovami, frázami a vetami v texte. Model aplikuje na druhý jazyk takým spôsobom, aby tieto prvky previedol do nového jazyka. Týmto spôsobom vylepšuje strojový preklad založený na pravidlách, ale zdieľa množstvo podobných problémov.

Neurónový strojový preklad

Neurónový strojový preklad využíva umelú inteligenciu a sám sa učí prekladať pomocou rozsiahlej  neurónovej siete. Tento typ strojového prekladu ponúka lepšie výsledky pri preklade v jednotlivých jazykových kombináciách. Je presnejší a umožňuje jednoduchšie pridávanie jazykov. Stále však nedokáže ani zďaleka nahradiť ľudský preklad v mnohých aspektoch. V súčasnosti ho využíva napríklad spoločnosť Google, Amazon alebo Microsoft.

Rozdiel medzi strojovým prekladom a CAT nástrojom

Ako sme spomenuli vyššie, strojový preklad je proces, pri ktorom je preklad  vygenerovaný počítačovým softvérom. To znamená, že vzniká automaticky bez ľudského zásahu. Prekladateľské technológie CAT sú na druhej strane softvérové nástroje, ktoré profesionálni prekladatelia využívajú na skvalitnenie a urýchlenie svojej práce.

Ako konkrétne im pri tom CAT nástroje pomáhajú? Ponúkajú im preložené termíny a frázy uložené v databáze, resp. v prekladovej pamäti. Je to mimoriadne dôležité pre zachovanie jednotnosti terminológie. Keď na preklade pracuje viac prekladateľov, zabezpečí sa tým, že dané výrazy a frázy budú preložené rovnakým spôsobom.

Na čo sa využíva strojový preklad?

Niektorí prekladatelia majú k dispozícii sofistikovanejšie profesionálne programy pre strojový preklad, ktorý však nedokáže plne nahradiť ľudský mozog, preto slúži skôr ako pomocník pre dodržanie jednotnosti v terminológii. Takéto programy majú rozsiahlu prekladovú pamäť na slová, slovné spojenia a vety.

Prekladatelia môžu vychádzať zo strojového prekladu, ale v tom prípade musia preklad dôkladne skontrolovať a opraviť všetky vecné, terminologické a štylistické chyby.

Prekladateľ môže využiť strojový preklad buď ako inšpiráciu pre vlastný preklad alebo ho iba skontroluje a opraví. Závisí to, samozrejme, od kvality daného strojového prekladu a typu prekladaného textu.

Ak potrebujete zabezpečiť preklad akéhokoľvek typu dokumentov, neváhajte sa na nás obrátiť. Celú našu ponuku si môžete pozrieť tu.